Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidatkinje/ta za članicu/a Radne grupe za izradu Predlog programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidatkinje/ta za članicu/a Radne grupe za izradu Predlog programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020
Datum objave: 10.04.2017 14:17 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (,,Službeni list CG’’, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidatkinje/ta za članicu/a Radne grupe za izradu Predlog programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine

Nevladine organizacije će u radnoj grupi za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine, imati jednu/og predstavnicu/ka.
Pravo predlaganja jedne kandidatkinje/ta za članicu/a radne grupe za izradu Predloga programa, imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za zadatak radne grupe.
Više nevladinih organizacija može predložiti istu/og kandidatkinju/ta.

Nevladina organizacija može predložiti kandidatkinju/ta za članicu/a radne grupe za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine, ako ispunjava sljedeće kriterijume:
• ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
• ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe za izradu Predloga programa;
• ako je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radnog tijela;
• ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici,odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana/icu radne grupe može biti predloženo lice koje:
• je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;
• nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga programa, dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici,odnosno namještenici;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga programa;
• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radne grupe;
• izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik i
• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe za izradu Predloga programa.


Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na adresu:
Ministarstva održivog razvoja i turizma
IV Proleterske 19, Podgorica,
sa napomenom: ,,Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine“.

Predlog za članove/ice radne grupe za izradu Predloga programa biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinja na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice radne grupe za izradu Predloga programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Ministar održivog razvoja i turizma, će u roku od pet dana od objave liste kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu radne grupe, izabrati onog kandidata/kinju za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.