Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv nevladinim organizacijama za podnošenje pisma interesovanja za projekat izrade izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (United Nations Convention to Combat Desertification)

Poziv nevladinim organizacijama za podnošenje pisma interesovanja za projekat izrade izvještaja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (United Nations Convention to Combat Desertification)
Datum objave: 08.06.2017 07:34 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava nevladine organizacije da su u toku pripremne aktivnosti za sprovođenje procesa izvještavanja ka Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije.

Naime, Crna Gora je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije (UNCCD) 2007.godine i time je preuzela obavezu sprovođenja i izvještavanja o ispunjavanju obaveza iz Konvencije u skladu sa njenim ciljevima, a sve u cilju održivog upravljanja zemljištem i prevencije degradacije zemljišta. UNCCD je 2007. godine donijela novu Strategiju za unaprijeđenu implementaciju za period 2008-2018, i uputila zahtjev zemljama članicama da svoje Nacionalne Akcione Programe (NAP) za implementaciju Konvencije usaglase sa 10-godišnjom Strategijom. Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao institucija u čijoj se nadležnosti nalazi UNCCD, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNEP, kancelarije u Beču, je pripremilo Nacionalni akcioni plan za borbu protiv dezertifikacije koji je usaglašen sa pomenutom Strategijom za unaprijeđenu implementaciju za period 2008-2018. Usvajanjem Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv dezertifikacije od strane Vlade CG u novembru 2015. ispunjava se međunarodna obaveza preuzeta ratifikacijom UNCCD.

Zemlje članice UNCCD-a su se ratifikacijom Konvencije, između ostalog, obavezale i na participaciju u izvještajnom procesu, te podnošenje nacionalnih izvještaja prema UNCCD Sekretarijatu, a na osnovu definisane dinamike i planiranih izvještajnih ciklusa od strane UNCCD-a. Na osnovu dostavljenih informacija od strane svih zemalja članica, Sekretarijat Konvencije upoređuje i analizira dobijene informacije na globalnom nivou, a čija je konačna svrha unaprjeđenje borbe protiv degradacije/dezertifikacije zemljišta u svijetu.

Rok za podnošenje Nacionalnog izvještaja Sekretarijatu Konvencije je jun 2018.godine, dok sa aktivnostima na pripremi istog treba otpočeti već nakon COP-a 13 koji će biti održan u periodu od 06. do 16.septembra tekuće godine, u Ordosu, Kina.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore kao Ministarstvo nadležno za UNCCD i nadležno tijelo za izvještavanje ima mogućnost da izabere nacionalnu instituciju/nevladinu organizaciju koja će biti angažovana na pripremi nacionalnog izvještaja.

S tim u vezi, pozivaju se zainteresovane nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za pitanja zaštite i unaprijeđenja zemljišta, da Ministarstvu održivog razvoja i turizma dostave pismo interesovanja, uz dokaz o ispunjenosti sledećih kriterijuma:

• da je upisana u registar nevladinih organizacija;
• da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite zemljišta;
• ako je u prethodnom periodu realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi zaštitom i unaprijeđenjem zemljišta;
• ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici,odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz pismo interesovanja dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zaštitom i unaprijeđenjemm zemljišta;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Rok za dostavljanje pisma interesovanja je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva. na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
IV Proleterske 19, Podgorica,
kao i na e-mail: biljana.kilibarda@mrt.gov.me  

Kontakt:
Biljana Kilibarda, Direktorat za životnu sredinu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Tel: 020 446 238
E-mail: biljana.kilibarda@mrt.gov.me