Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti klime

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti klime
Datum objave: 08.02.2018 10:48 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti klime

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti klimatskih promjena da učestvuju u izradi Predloga zakona o zaštiti klime.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana/icu Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana/icu Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:
― da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
― da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti klimatskih promjena;
― da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u nekoj od navedenih oblasti;
― da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
― da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe može biti lice koje:
― je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
― posjeduje iskustvo klimatskih promjena;
― nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:
― kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
― kopije akta o osnivanju i statuta;
― pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti klimatskih promjena;
― kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
― izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
― fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana/icu Radne grupe;
― biografiju kandidata/kinje sa podacima o iskustvu u vezi sa projektima iz klimatskih promjena;
― izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ica ili namještenik/ica;
― izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Radne grupe.

Rok za podnošenje predloga je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
ul. IV Proleterske brigade br. 19
81 000 Podgorica

sa napomenom „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti klime.”

Predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Kontakt osoba za saradnju sa nevladinim organizacijama je Jelena Krivokapić (Tel: 020 446 350 i e-mail: j.krivokapic@mrt.gov.me).