Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни конкурс за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта

Јавни конкурс за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта
Датум објаве: 08.08.2019 07:01 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 32 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години („Службени лист ЦГ“, бр. 80/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства одржђивог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање Програма сузбијања нелегалног начина одлагања отпада и ажурирање пописа неуређених одлагалишта

Позивају се невладине организације које имају капицетете и искуство у области управљања отпадом да пријаве програме којим могу допринијети реализацији Државног плана управљања отпадом у Црној Гори за период од 2015-2020 и локалниих планова управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом.

Стратешки циљ је јачање еколошке свијести о значају елиминације неуређених одлагалишта.

Приоритетни проблем елиминација нелегалног начина одлагања отпада, санација и ремедијација неуређених одлагалишта и ажурирање пописа неуређених одлагалишта.

Циљна група: грађани у локалним срединама, запослени у институцијама и предузећима који обављау послове управљања отпадом.

Активности невладине организације које ће допринијети остваривању стратешких циљева и задовољити потребе циљне групе су:
- едукација на тему спрјечавања нелегалног начина одлагања отпада у сарадњи са јединицама локалне самноуправе, као и информисање о досадашњим активностима санирања неуређених одлагалишта у Црној Гори;
- ажурирање списка неуређених одлагалишта, са акцентом на сливове ријека које имају прекогранични карактер (сливови ријека Лим, Тара и др.)
- медијски испратити наведене активности;
- доставити Министарству извјештај о реализацији програма.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурском је: 10.000,00 еура.

Најнижи износ који се може додијелити поједином програм је 800,00, а највиши је: 2.000,00 еура.

На овај конкурс невладина организација може пријавити највише два програма, али јој се могу додијелити средства само за један. Та невладина организација може бити и партнер на само једном програму у оквиру овог јавног позива.

Пријаву програма на овај јавни конкурс може поднијети невладина организација која је:
- уписана у Регистар невладиних организација;
- у Статуту кроз циљеве и дјелатности дефинисала област заштите животне средине и екологије, као област свог дјеловања;
- у области управљања отпадом реализовала пројекат или програм у години која претходи објављивању овог конкурса;
- предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину.

Расподјела средстава из овог конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:
- допринос пријављеног програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у области управљања отпадом;
- квалитет пријављеног програма;
- капацитет невладине организације да реализује пријављени програм;
- транспарентност рада невладине организације.

Бодовање програма према наведеним критеријумима вршиће се у складу са мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у области од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18), на обрасцу који утврђује и објављује на својој интернет страници Министарство јавне управе www.мју.гов.ме, а сваки програм ће бодовати по два независна процјењивача, који морају образложити додијељене бодове по сваком мјерилу.

Рок подношења пријаве на овај конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са даном 8.9.2019. године.

Пријава се доставља искључиво на обрасцу прописаном Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финасирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавном конкурсу (“Службени лист ЦГ”, бр. 14/18).

Уз пријаву на овај јавни конкурс, невладине организације су дужне да доставе:
- фотокопију рјешења о упису у Регистар невладиних организација;
- изјаву да организација окупља одговарајући стручни кадар;
- фотокопију дијела статута у коме су дефинисани циљеви и дјелатности, односно област дјеловања невладине организације;
- фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

Попуњен, потписан и овјерен сваки примјерак пријаве, неопходно је доставити у два (2) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронској форми на ЦД-у у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Напомена: Уколико поједини дјелови не буду попуњени, пријава ће се одбити.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба послати искључиво поштома на сљедећу адресу:
Министарсто одрживог развоја и туризма
Ул. ИВ Пролетерске бригаде 19. 81000 Подгорица

У разматрање ће се узети само програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом И у року, односно који задовољавају услове прописане овим конкурсом.

Питања у вези овог јавног конкурса могу се поставити електронским путем на е-маил: бранка.миласиновиц@мрт.гов.ме, најкасније до: 8.9.2019. године.

Комисија за расподјелу средстава за финансирање програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма ће у року од 15 дана од дана завршетка овог јавног конкурса, на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма www.мрт.гов.ме и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.

Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.