Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама за израду акционог плана заштите најугроженијих врста у циљу заштите биодиверзитета

Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама за израду акционог плана заштите најугроженијих врста у циљу заштите биодиверзитета
Датум објаве: 19.03.2020 11:12 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Обавјештење: Рок за подношење пријаве на овај конкурс се продужава до 19.05.2020. годинеНа основу члана 32 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години („Службени лист ЦГ“, бр. 80/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ВРСТА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

Позивају се невладине организације које имају капацитете и искуство у области заштите природе да пријаве пројекте/програме који могу допринијети изради акционих планова за три кључне врсте које су заштићене у европској мрежи заштићених подручја Натура 2000.

Стратешки циљ чијој ће реализацији допринијети пројекти/програми невладиних организација у 2020. години је израда акционих планова за три врсте, као и подршка и помоћ при њиховој имплементацији и мониторингу на дужи рок.

Циљна група: невладине организације које могу пружити адекватну подршку у припреми акционих планова са мониторингом за три приоритетне врсте.

Проблеми који се планирају рјешавати финансирањем пројеката/програма невладиних организација усмјерени су на препознавање важности утврђивања посебних мјера заштите за приоритетне врсте унутар и изван заштиц́ених подручја, што се обично спроводи припремом Акционих планова за приоритетне врсте и мониторингом истих.

Активности невладине организације које ће допринијети остваривању стратешких циљева и задовољити потребе циљне групе су:

- Подршка у припреми Акционих планова за три кључне врста које су заштићене у европској мрежи заштићених подручја Натура 2000 и вршењу мониторинга (нпр. мрки медвјед (Урсус арцтос), сиви вук (Цанис лупус), велики тетријеб (Тетрао урогаллус), видра (Лутра лутра), и/или отровне змије (Випера урсинии, Телесцопус фаллаx)). Ове врсте су од великог значаја и потребни су посебни Акциони планови који покривају читаву државу, или њене дјелове.
- Подршка у имплементацији и мониторингу Акционих планова за три приоритетне врсте.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурсом је 30.000,00 еура

Најнижи износ који се може додијелити поједином програму је 1.000,00 еура, а највиши је: 6.000,00 еура.

На овај конкурс невладина организација може пријавити највише три пројекта/програма, али јој се могу додијелити средства само за један. Та невладина организација може бити и партнер на само једном пројекту/програму у оквиру овог Јавног конкурса.

Пријаву пројекта/програма на овај Јавни конкурс може поднијети невладина организација која је:

- уписана у Регистар невладиних организација;
- у Статуту кроз циљеве и дјелатности има дефинисану област заштите животне средине и екологије, као област свог дјеловања;
- у области заштите животне средине реализовала пројекат или програм у години која претходи објављивању овог конкурса;
- предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину.

Расподјела средстава из овог конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:
- допринос пријављеног програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у области заштите животне средине;
- квалитет пријављеног програма;
- капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат/програм;
- транспарентност рада невладине организације.
-
Бодовање програма према наведеним критеријумима вршиће се у складу са мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у области од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18), на обрасцу који утврђује и објављује на својој интернет страници Министарство јавне управе www.мју.гов.ме, а сваки програм ће бодовати по два независна процјењивача, који морају образложити додијељене бодове по сваком мјерилу.

Рок подношења пријаве на овај конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са даном 19.04.2020.године

Пријава се доставља искључиво на обрасцу прописаном Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финасирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавном конкурсу (“Службени лист ЦГ”, бр. 14/18).

Уз пријаву на овај јавни конкурс, невладине организације су дужне да доставе:
- фотокопију рјешења о упису у Регистар невладиних организација;
- изјаву да организација окупља одговарајући стручни кадар;
- фотокопију дијела Статута у којем су дефинисани циљеви и дјелатности, односно област дјеловања невладине организације;
- фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

Попуњен, потписан и овјерен сваки примјерак пријаве, неопходно је доставити у два (2) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронској форми на ЦД-у у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Напомена: Уколико поједини дјелови не буду попуњени, пријава ће се одбити.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба послати искључиво поштом на сљедећу адресу:

Министарсто одрживог развоја и туризма
Ул. ИВ Пролетерске бригаде 19. 81000 Подгорица

У разматрање ће се узети само програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно који задовољавају услове прописане овим Јавним конкурсом.

Питања у вези овог Јавног конкурса могу се поставити електронским путем на е-маил: дјордјина.вујовиц@мрт.гов.ме, најкасније до: 19.04.2020.године.

Комисија за расподјелу средстава за финансирање програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма ће у року од 15 дана од дана завршетка овог јавног конкурса, на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма www.мрт.гов.ме и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.

Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.