Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама за утврђивање "Листе страних и инвазивних страних врста”

Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама за утврђивање "Листе страних и инвазивних страних врста”
Датум објаве: 19.03.2020 11:22 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Обавјештење: Рок за подношење пријаве на овај конкурс се продужава до 19.05.2020. годинеНа основу члана 32 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години („Службени лист ЦГ“, бр. 80/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ "ЛИСТЕ СТРАНИХ И ИНВАЗИВНИХ СТРАНИХ ВРСТА”

Позивају се невладине организације које имају капацитете и искуство у области заштите природе да пријаве пројекте/програме који могу допринијети изради националне Листе страних и инвазивних страних врста и националног Акционог плана за управљање страним и инвазивним страним врстама.

Стратешки циљ чијој ће реализацији допринијети пројекти/програми невладиних организација у 2020. години је борба против страних и инвазивних страних врста које могу изазвати забринутост и створити негативне ефекте по екосистеме на територији Црне Горе.

Циљна група: невладине организације које могу пружити адекватну подршку у припреми Листе страних и инвазивних страних врста.

Проблеми који се планирају рјешавати финансирањем пројеката/програма невладиних организација усмјерени су на препознавање важности утврђивања страних и инвазивних страних врста које изазивају забринутост на подручју Црне Горе. С тим у вези, потребно је спровести мапирање страних и инвазивних страних врста, као и успоставити систем надзора и израдити Акциони план.

Активности невладине организације које ће допринијети остваривању стратешких циљева и задовољити потребе циљне групе су:

- Подршка при утврђивању и дефинисању Листе страних и инвазивних страних врста и мапирању њихове дистрибуције.
- Допринос у изради Акционог плана за борбу против страних и инвазивних страних врста које могу изазвати забринутост и створити негативне ефекте по екосистеме на територији Црне Горе, након усвајања Листе страних и инвазивних страних врста које изазивају забринутост.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурсом је 30.000,00 еура

Најнижи износ који се може додијелити поједином програму је 1. 000,00 еура, а највећи је 6.000,00 еура.

На овај Јавни конкурс невладина организација може пријавити највише два пројекта/програма, али јој се могу додијелити средства само за један. Та невладина организација може бити и партнер на само једном пројекту/програму у оквиру овог Јавног конкурса.

Пријаву пројекта/програма на овај Јавни конкурс може поднијети невладина организација која је:
- уписана у Регистар невладиних организација;
- у Статуту кроз циљеве и дјелатности има дефинисану област заштите животне средине и екологије, као област свог дјеловања;
- у области заштите животне средине реализовала пројекат или програм у години која претходи објављивању овог конкурса;
- предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину.

Расподјела средстава из овог конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:
- допринос пријављеног програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у области заштите животне средине;
- квалитет пријављеног програма;
- капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат/програм;
- транспарентност рада невладине организације.

Бодовање програма према наведеним критеријумима вршиће се у складу са мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у области од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18), на обрасцу који утврђује и објављује на својој интернет страници Министарство јавне управе www.мју.гов.ме, а сваки програм ће бодовати по два независна процјењивача, који морају образложити додијељене бодове по сваком мјерилу.

Рок подношења пријаве на овај конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са даном 19.04.2020.године

Пријава се доставља искључиво на обрасцу прописаном Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финасирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавном конкурсу (“Службени лист ЦГ”, бр. 14/18).

Уз пријаву на овај јавни конкурс, невладине организације су дужне да доставе:
- фотокопију рјешења о упису у Регистар невладиних организација;
- изјаву да организација окупља одговарајући стручни кадар;
- фотокопију дијела Статута у којем су дефинисани циљеви и дјелатности, односно област дјеловања невладине организације;
- фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).

Попуњен, потписан и овјерен сваки примјерак пријаве, неопходно је доставити у два (2) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронској форми на ЦД-у у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Напомена: Уколико поједини дјелови не буду попуњени, пријава ће се одбити.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба послати искључиво поштом на сљедећу адресу:

Министарсто одрживог развоја и туризма
Ул. ИВ Пролетерске бригаде 19. 81000 Подгорица

У разматрање ће се узети само програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно који задовољавају услове прописане овим Јавним конкурсом

Питања у вези овог Јавног конкурса могу се поставити електронским путем на е-маил: дјордјина.вујовиц@мрт.гов.ме, најкасније до: 19.04.2020.године.

Комисија за расподјелу средстава за финансирање програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма ће у року од 15 дана од дана завршетка овог јавног конкурса, на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма www.мрт.гов.ме и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.
Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.