Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

20.11.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

11.11.2015.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnom pozivu br. 01/ 01/6-445 od 07.07.2015. godine, Mjera III Organizovanje manifestacija –oblast B

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava po Javnom pozivu br. 01/ 01/6-445 od 07.07.2015. godine, Mjera III Organizovanje manifestacija –oblast B

28.10.2015.

Obavještenje po Javnom pozivu za učešće u konsultovanju povodom izrade i donošenja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju povodom izrade i donošenja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, objavljen 16. oktobra 2015. godine, nije bilo prijavljenih nevladinih organizacija.

16.10.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju povodom izrade i donošenja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na osnovu člana 2 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju povodom izrade i donošenja Predloga zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

12.08.2015.

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o potrebnim sredstvima i uslovima koje treba da ispunjava oprema lične zaštite na radu koju imalac izvora nejonizujućih zračenja obezbjeđuje...

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o potrebnim sredstvima i uslovima koje treba da ispunjava oprema lične zaštite na radu koju imalac izvora nejonizujućih zračenja obezbjeđuje profesionalno izloženim licima i licima odgovornim za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja.

12.08.2015.

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu stručnog osposobljavanja i periodičnoj provjeri stručne osposobljenosti, programu za stručno osposobljavanje i provjeri stručne...

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu stručnog osposobljavanja i periodičnoj provjeri stručne osposobljenosti, programu za stručno osposobljavanje i provjeri stručne osposobljenosti i odgovarajućoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, za profesionalno izložena lica i lica odgovorna za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućeg zračenja

12.08.2015.

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu provjere i/ili ispitivanja uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu provjere i/ili ispitivanja uređaja koji emituju ultrazvuk ili uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja

12.08.2015.

Obavještenje po Javnom pozivu za za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja

Obavještenje po Javnom pozivu za za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja

12.08.2015.

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava operater, kao i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje...

Obavještenje po Javnom pozivu za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predlog pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava operater, kao i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole

31.07.2015.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...