Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

12.11.2013.

Obavještenje - Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za predlaganje kandidata u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv za predlaganje kandidata u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene...

01.11.2013.

Obavještenje - Lista kandidata

Za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona i izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 21. oktobra 2013. godine, predložen je sljedeći kandidat...

30.10.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

21.10.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

29.07.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju i načinu dostavljanja Izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o sadržaju i načinu dostavljanja Izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja

29.07.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju Procjene rizika

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju Procjene rizika

29.07.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu određivanja i granicama najvećeg dopuštenog nivoa izlaganja optičkom zračenju izvora koherentnog i nekoherentnog zračenja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu određivanja i granicama najvećeg dopuštenog nivoa izlaganja optičkom zračenju izvora koherentnog i nekoherentnog zračenja

29.07.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja

29.07.2013.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju Akcionog programa, načinu označavanja radnih mjesta i pristupu radnim mjestima, načinu obavještavanja, osposobljavanja, savjetovanja i učestvovanja u raspravama profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za zaštitu od nejonizujućih zračenja

03.07.2013.

OBAVJEŠTENJE

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, broj 10-1407/1, objavljen 17.06.2013.godine, nevladina organizacija ‘’OZON’’ iz Nikšića predložila je kandidata Aleksandra Perovića...