Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

21.12.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu izrade ocjene prihvatljivosti za planirane projekte, radnje aktivnosti, vrste radnji, aktivnosti za koje je obavezna ocjena prihvatlj

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu izrade ocjene prihvatljivosti za planirane projekte, radnje aktivnosti, vrste radnji, aktivnosti za koje je obavezna ocjena prihvatljivosti i bliži sadržaj zahtjeva za davanje odobrenja...

03.12.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na Javne Pozive nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost, broj: 10-41/27, kao i za izradu Predloga pravilnika o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance (PBT supstanca) i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance (vPvB supstanca)...

22.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične supstance (PBT supstanca) i veoma perzistentne i veom

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

22.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

16.11.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na Javne Pozive nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije...

09.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Državnog plana upravljanja otpadom za period koji nije kraći od 5 godina

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

07.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju bezbjedonosnog lista, Predloga pravilnika o registru hemikalija i Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikali

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju bezbjedonosnog lista, Predloga pravilnika o registru hemikalija i Predloga pravilnika o načinu vođenja evidencije o hemikalijama

07.11.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije

26.10.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu pakovanja, kriterijumima, uslovima i načinu odstranjivanja otpada koji sadrži azbest, br:11-2536/1, objavljen 12.10.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

26.10.2012.

OBAVJEŠTENJE

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada, br:11-2535/1, objavljen 12.10.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...