Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

09.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

NA JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O BLIŽIM ELEMENTIMA I METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE CIJENE KOMUNALNE USLUGE, broj 11 – 300/7 objavljen 27.02.2012. godine nije bilo prijavljenih kandidata...

09.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

NA JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU KADRA I TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA VRŠILACA KOMUNALNIH DJELATNOSTI, broj 11 – 300/6 objavljen 27.02.2012. godine nije bilo prijavljenih kandidata...

09.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

NA JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽEM SADRŽAJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA broj 11 – 300/5 objavljen 27.02.2012. godine prijavljen je...

09.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

NA JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O PODACIMA, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA I METODOLOGIJI OBRADE PODATAKA KOJI SU PREDMET MONITORINGA, broj 11 – 300/4 objavljen 27.02.2012. godine nije bilo prijavljenih kandidata...

09.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

NA JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O MINIMUMU KVALITETA I OBIMA POSLOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI, broj 11 – 300/3 objavljen 27.02.2012. godine prijavljen je...

09.03.2012.

OBAVJEŠTENJE

Po Javnom pozivu broj 10-249/1 nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju Komisija za izbor predstavnika nevladinih organizacija za člana Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, konstatovala je da se prijavila nevladina organizacija „Ozon“ iz Nikšića, koja je predložila kandidata Milana Koraća...

06.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o uslovima koje treba da ispunjava skladište otpada, načinu i uslovima skladištenja otpada, br: 11-468/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada, br:11-474/1, objavljen 17.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim uslovima ispitivanja opasnih svojstava otpada, br:11-472/1, objavljen 17.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku sakupljanja i predaje otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat, br: 11-473/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...