Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

06.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o uslovima koje treba da ispunjava skladište otpada, načinu i uslovima skladištenja otpada, br: 11-468/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika otpada, br:11-474/1, objavljen 17.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim uslovima ispitivanja opasnih svojstava otpada, br:11-472/1, objavljen 17.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o postupku sakupljanja i predaje otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat, br: 11-473/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom, br: 11-471/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

02.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o uslovima koje treba da ispunjava skladište otpada, načinu i uslovima skladištenja otpada, br: 11-468/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

02.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju detaljnog opisa radnog procesa postrojenja za preradu i/ili odstranjivanje, br:11-466/1, objavljen 17.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

02.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju izvještaja Državnog plana upravljanja otpadom, Plana upravljanja medicinskim otpadom, Plana upravljanja veterinarskim otpadom, Plana upravljanja kanalizacionim muljem i Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom i načinu podnošenja izvještaja, br: 11-469/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

01.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju plana upravljanja otpadom proizvođača otpada, br:11-459/1, objavljen 21.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata.

01.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za vršenje sakupljanja, odnosno transporta otpada...