Manja slova Veća slova RSS

Saradnja sa NVO

05.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom, br: 11-471/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

02.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o uslovima koje treba da ispunjava skladište otpada, načinu i uslovima skladištenja otpada, br: 11-468/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

02.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju detaljnog opisa radnog procesa postrojenja za preradu i/ili odstranjivanje, br:11-466/1, objavljen 17.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata...

02.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju izvještaja Državnog plana upravljanja otpadom, Plana upravljanja medicinskim otpadom, Plana upravljanja veterinarskim otpadom, Plana upravljanja kanalizacionim muljem i Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom i načinu podnošenja izvještaja, br: 11-469/1, objavljen 17.02.2012.godine, prijavljen je...

01.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju plana upravljanja otpadom proizvođača otpada, br:11-459/1, objavljen 21.02.2012.godine nije bilo prijavljenih kandidata.

01.03.2012.

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv

Na JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o načinu vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za vršenje sakupljanja, odnosno transporta otpada...

27.02.2012.

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija

Lista kandidata koji su po javnom pozivu predloženi od strane nevladinih organizacija

27.02.2012.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O BLIŽIM ELEMENTIMA I METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE CIJENE KOMUNALNE USLUGE

27.02.2012.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽEM SADRŽAJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA

27.02.2012.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O MINIMUMU KVALITETA I OBIMA POSLOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI