Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области туризма

Датум објаве: 22.01.2020 08:25 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


ЗАКОНИ

 

Уредбе 

Уредба о висини боравишне таксе за пловне објекте наутичког туризма
Уредба о минимално-техничким условима и начину пружања појединих туристичких услуга које укључују спортско-рекреативне и авантуристичке активности
Уредба о облику, садржају,начину водјења и употребе Јединствене евиденције туристичког промета
Уредба о измјени Уредбе о облику, садржају_начину вођења и употребе Јединствене евиденције туристичког промета
Уредба о начину и ближим критеријумима за утврђивање накнаде за успостављено право службености на непокретностима на скијашком подручју

 

Правилници донешени на основу Закона о туризму и угоститељству ("Службени лист Црне Горе", бр. 002/18 од 10.01.2018, 004/18 од 26.01.2018, 013/18 од 28.02.2018, 025/19 од 30.04.2019, 067/19 од 11.12.2019)

Правилник о обрасцу садржају и начину вођења књиге приговора у објектима у којима се пружају туристичке и угоститељске услуге
Правилник о минимално-техничким условима, условима за категорију и начину категоризације објеката у којима се пружају угоститељске услуге у сеоском домаћинству
Правилник о ближем садржају и начину вођења Централног туристичког регистра
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције закључених уговора о туристичком путовању и организовању излета
Правилник о обрасцу лиценце за обављање туристичке дјелатности - туристичка агенција
Правилник о врстама, минимално-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката
Рулебоок он тyпес, минимум тецхницал цондитионс анд цатегоризатион оф хоспиталитy фацилитиес
Правилник о начину вођења и садржају књиге гостију у угоститељским објектима за смјештај
Правилник о граничним вриједностима буке начину мјерења буке унутар и ван угоститељских објеката и начину употребе и условима које мора да испуњава лимитатор јачине звука
Правилник о ближим условима у погледу уређености и опремљености врстама и условима коришћења купалишта на мору

 

 

Правилници донешени на основу Закона о скијалиштима ("Службени лист Црне Горе", бр. 013/07 од 18.12.2007, 040/11 од 08.08.2011, 021/14 од 06.05.2014, 044/17 од 06.07.2017))

Правилник о ближим условима за класификацију обиљежавање и сигурност ски стаза

 

Правилници који се примјењују, а донешени су на основу Неважећег Закона о туризму ("Службени лист Црне Горе", бр. 061/10 од 22.10.2010, 040/11 од 08.08.2011, 053/11 од 11.11.2011, 031/14 од 24.07.2014)

Правилник о начину подношења пријаве и одјаве туриста и садржају и начину вођења евиденције
Правилник о измјени правилника о туристичким локалитетима на којима важи посебан режим рада туристичких водича
Правилник о разврставању дјелатности за које се плаћа члански допринос туристичким организацијама
Правилник о условима и начину стицања звања почасног туристичког водича
Правилник о критеријумима за разврставање планинских стаза
Правилник о минимално-техницким условима у погледу опреме и уредјења пословница туристицких агенција и начину утврђивања испуњености тих услова 
Правилник о облику, димензијама и садржају туристичке сигнализације планинских стаза
Правилник о обрасцу, садржају и начину издавања и употребе легитимације туристичког аниматора
Правилник о престанку важења Правилника о програму обуке, начину полагања стручног испита, садржају, изгледу и начину издавања лиценце за планинског водича
Правилник о разврставању дјелатности за које се плаца цлански допринос туристицким организацијама
Правилник о садржају и изгледу лиценце за обављање дјелатности туристичке агенције
Правилник о садрзају и нацину водјена регистара планинских стаза у Црној Гори
Правилник о условима у погледу уредјености и изградјености купалиста на ријекама и језерима
Правилник о условима, нацину и поступку избора домацина за одрзавање планинских стаза
Правилник о условима, нацину и поступку категоризације планинских стаза према захтјевнсти
Правилник о условима, нацину и поступку класификације планинских стаза према намјени
Правилник о класификацији, минимално-техничким условима и категоризацији кампова
Правилник о врстама објеката наутичког туризма, минимално техничким условима и њиховој категоризацији
Правилник о испитном програму за пословођу туристичке агенције, саставу испитне комисије и начину полагања испита
Правилник о изгледу, начину и мјесту постављања сигнализације на скијалишту
Правилник о ближим критеријумима за категоризацију туристичких мјеста
Правилник о минимално-техничким условима, садржају и облику обрасца пријаве и начину вођења регистра за пружање услуга у објектима затвореног типа
Правилник о минимално-техничким условима за покретне објекте
Правилник о објављивању међународних спортских правила (ФИС правила)
Правилник о измјенама правилника о облику, начину издавања и употребе значке туристичког инспектора
Правилник о облику, садржају, начину издавања и употребе легитимације туристичког пратиоца
Правилник о облику, садржају, начину издавања и употребе легитимације туристичког водича 
Правилник о програму, саставу испитне комисије и начину полагања стручног испита за туристичког водича

 

 

Одлуке 

Одлука о суфинансирању пројеката везаних за организовање тематских скупова и манифестација у периоду октобар - децембар у функцији развоја туризма у 2014. години
Одлука о Националној мрежи планинских стаза
Одлука о утврдјивању приоритетних туристицких локалитета

 

Рјешења

Рјешење о одређивању категорије туристицког мјеста