Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области туризма

Датум објаве: 17.01.2018 08:25 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


ЗАКОНИ

Закон о туризму и угоститељству
Закон о туристицким организацијама
Закон о борависној такси
Закон о скијалистима
Закон о планинским стазама
Закон о рафтингу

 

УРЕДБЕ

Уредба о висини боравишне таксе за пловне објекте наутичког туризма
Уредба о минимално-техничким условима, начину, средствима и опреми за пружање појединих услуга које укључују спортско-рекреативне и авантуристичке активности
Уредба о облику, садржају,начину водјења и употребе Јединствене евиденције туристичког промета
Уредба о измјени Уредбе о облику, садржају_начину вођења и употребе Јединствене евиденције туристичког промета

 

ПРАВИЛНИЦИ


Правилник о обрасцу и начину вођења књиге гостију у угоститељским објектима за смјештај
Правилник о начину подношења пријаве и одјаве туриста и садржају и начину вођења евиденције
Правилник о близим условима за класификацију, обиљезавање и сигурности ски стаза
Правилник о измјени правилника о туристичким локалитетима на којима важи посебан режим рада туристичких водича
Правилник о разврставању дјелатности за које се плаћа члански допринос туристичким организацијама
Правилник о условима и начину стицања звања почасног туристичког водича
Правилник о изгледу, садржају и начину вођења Централног туристичког регистра
Правилник о критеријумима за разврставање планинских стаза
Правилник о минимално-техницким условима у погледу опреме и уредјења пословница туристицких агенција и начину утврђивања испуњености тих услова 
Правилник о облику, димензијама и садржају туристичке сигнализације планинских стаза
Правилник о обрасцу, садржају и начину издавања и употребе легитимације туристичког аниматора
Правилник о престанку важења Правилника о програму обуке, начину полагања стручног испита, садржају, изгледу и начину издавања лиценце за планинског водича
Правилник о разврставању дјелатности за које се плаца цлански допринос туристицким организацијама
Правилник о садржају и изгледу лиценце за обављање дјелатности туристичке агенције
Правилник о садрзају и нацину водјена регистара планинских стаза у Црној Гори
Правилник о условима у погледу уредјености и изградјености купалиста на ријекама и језерима
Правилник о условима, нацину и поступку избора домацина за одрзавање планинских стаза
Правилник о условима, нацину и поступку категоризације планинских стаза према захтјевнсти
Правилник о условима, нацину и поступку класификације планинских стаза према намјени
Правилник о врстама, минимално-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката
Правилник о класификацији, минимално-техничким условима и категоризацији кампова
Правилник о врстама објеката наутичког туризма, минимално техничким условима и њиховој категоризацији
Правилник о условима, које морају испуњавати уређена и изграђена купалишта
Правилник о испитном програму за пословођу туристичке агенције, саставу испитне комисије и начину полагања испита
Правилник о изгледу, начину и мјесту постављања сигнализације на скијалишту
Правилник о ближим критеријумима за категоризацију туристичких мјеста
Правилник о минимално-техничким условима, садржају и облику обрасца пријаве и начину вођења регистра за пружање услуга у објектима затвореног типа
Правилник о минимално-техничким условима за покретне објекте
Правилник о објављивању међународних спортских правила (ФИС правила)
Правилник о облику и садржају обрасца и начину вођења пописа гостију
Правилник о измјенама правилника о облику, начину издавања и употребе значке туристичког инспектора
Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге жалби
Правилник о облику, садржају, начину издавања и употребе легитимације туристичког пратиоца
Правилник о облику, садржају, начину издавања и употребе легитимације туристичког водича 
Правилник о минимално-техничким условима, условима за категорију и начину категоризације објеката у којима се пружају услуге у сеоском домаћинству 
Правилник о програму, саставу испитне комисије и начину полагања стручног испита за туристичког водича

 

 

 

ОДЛУКЕ

Одлука о суфинансирању пројеката везаних за организовање тематских скупова и манифестација у периоду октобар - децембар у функцији развоја туризма у 2014. години
Одлука о Националној мрежи планинских стаза
Одлука о утврдјивању приоритетних туристицких локалитета

 

РЈЕШЕЊА

Рјешење о одређивању категорије туристицког мјеста