Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti životne sredine

Datum objave: 10.05.2019 09:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Medjunarodno-pravni instrumenti

 

ZAKONI

Zakon o biocidnim proizvodima
Zakon o hemikalijama
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja
Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti
Zakon o zastiti vazduha
Zakon o zastiti prirode
Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini
Zakon o nacionalnim parkovima

 

 

UREDBE

Uredba o Nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine
Uredba o djelatnostima koje uticu ili mogu uticati na kvalitet vazduha
Uredba o granicnim vrijednostima emisija zagadjujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
Uredba o granicnim vrijednostima sadrzaja zagadjujucih materija u tecnim gorivima naftnog porijekla
Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama odredjenih zagadjujucih materija
Uredba o supstancama koje ostecuju ozonski omotac i alternativnim supstancama
Uredba o uspostavljanju mreze mjernih mjesta za pracenje kvaliteta vazduha
Uredbu o utvrdjivanju vrsta zagadjujucih materija, granicnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta

 

 

PRAVILNICI 

Pravilnik o zdravstvenim uslovima i zdravstvenim pregledima profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja 
Pravilnik o uslovima za sredstva i opremu lične zaštite na radu prilikom korišćenja izvora nejonizujućih zračenja
Pravilnik o bližim uslovima za dobijanje dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada 
Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima 
Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i načinu sprovođenja dekontaminacije 
Pravilnik o interventnim i izvedenim interventnim nivoima i merama za zaštitu stanovništva, domaćih životinja i poljoprivrede (veterinarstvo, biljna proizvodnja i vodoprivreda) u vanrednom događaj
Pravilnik o nacinu primene izvora jonizujućih zračenja u medicini 
Pravilnik o načinu sakupljanja čuvanja obrade i skladištenja radioaktivnog otpada 
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje dekontaminacije 
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje sistematskog ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini
Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala rendgen-aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja
Pravilnik o načinu stručnog osposobljavanja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja
Pravilnik o načinu provjere i/ili ispitivanja uređaja koji emituju ultrazvuk i optičko zračenje
Pravilnik o načinu obilježavanja i zahtjevima za sigurno korišćenje uređaja koji emituju optičko zračenje
Pravilnik o vrstama uređaja koji emituju ultrazvuk i optičko zračenje za koje se izdaje dozvola za korišćenje
Pravilnik o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja
Pravilnik o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnetnih polja
Pravilnik o vrstama izvora EM polja za koje se pribavlja dozvola.pdf
Pravilnik o vrstama zatecenih znacajnih izvora nejonizujućih zracenja za koje se izradjuje Studija.pdf
Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima
Pravilnik o bližem sadržaju akcionog programa o sprovođenju mjera zaštite od nejonizujućih zračenja
Pravilnik o bližem sadržaju procjene rizika.pdf
Pravilnik o bližim uslovima u pogledu opreme za obavljanje poslova meteorološke i hidrološke djelatnosti i načinu rada meteoroloških i hidroloških stanica
Pravilnik o načinu izdavanja, održavanja i upotrebe službenih navigacijskih karata
Pravilnik o sadržaju jedinstvene baze podataka o stanju vremena, klime i voda
Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizujućih zračenja
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja
Pravilnik o načinu odredjivanja i granicama najvećeg dopuštenog nivoa izlaganja optičkom zračenju
Pravilnik o utvrđivanju liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost 
Pravilnik o izmjeni pravilnika o utvrđivanju liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost
Pravilnik o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci koje se mogu koristiti u detergentu
Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije
Pravilnik o postupaku prethodnog obavještavanja i postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja za izvoz hemikalija
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama i izdatim dozvolama za obavljanje djelatnosti prometa opasnih hemikalija
Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju izvjestaja o bezbjednosti hemikalije
Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance
Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalija i određenog proizvoda u klase opasnosti
Pravilnik o bližim uslovima za skladištenje, mjerama za bezbjedno čuvanje, odnosno korišćenje opasnih hemikalija
Pravilnik o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija
Pravilnik o izmjeni pravilnika o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija
Pravilnik o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Pravilnik o izmjeni pravilnika o zabrani i ograničenju korišćenja, stavljanja u promet i proizvodnji hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Lista klasifikovanih supstanci
Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora
Pravilnik o sadrzaju godisnje informacije o kvalitetu vazduha
Pravilnik o nacinu i uslovima pracenja kvaliteta vazduha
Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za obavljanje hidrografskog premjera

 

 

 

 

ODLUKE 

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zracenja i o ozračenosti stanovništva pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja 
Odluka o načinu i uslovima sistematskog ispitivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini u okolini nuklearnog objekta 
Odluka o sistematskom ispitivanju sadržaja radionuklida u životnoj sredini 
Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja 
Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja rade na poslovima i zadacima upravljanja proizvodnim procesom u nuklearnom objektu i na poslovima i zadacima nadzora nad tim procesom 
Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje merenja radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja pacijenata i stanovništva 
Odluka o uslovima za lokaciju izgradnju probni rad puštanje u rad korišćenje i trajan prestanak rada nuklearnog objekta
Odluka o uslovima za promet i korišćenje nuklearnih materijala i načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima po zonama materijalnih bilansa
Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje podataka iz navigacijskih karata, publikacija i hidrografske baze
Odluka o izmjenama Programa usklađivanja privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
Program usklađivanja pojedinih privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine