Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области животне средине

Датум објаве: 10.05.2019 09:15 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Медјународно-правни инструменти

 

ЗАКОНИ

Закон о биоцидним производима
Закон о хемикалијама
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Закон о заштити од јонизујућег зрачења и радијационој сигурности
Закон о застити ваздуха
Закон о застити природе
Закон о застити од буке у зивотној средини
Закон о националним парковима

 

 

УРЕДБЕ

Уредба о Националној листи индикатора заштите животне средине
Уредба о дјелатностима које утицу или могу утицати на квалитет ваздуха
Уредба о границним вриједностима емисија загадјујуцих материја у ваздух из стационарних извора
Уредба о границним вриједностима садрзаја загадјујуцих материја у тецним горивима нафтног поријекла
Уредба о максималним националним емисијама одредјених загадјујуцих материја
Уредба о супстанцама које остецују озонски омотац и алтернативним супстанцама
Уредба о успостављању мрезе мјерних мјеста за працење квалитета ваздуха
Уредбу о утврдјивању врста загадјујуцих материја, границних вриједности и других стандарда квалитета

 

 

ПРАВИЛНИЦИ 

Правилник о здравственим условима и здравственим прегледима професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мјера заштите од нејонизујућих зрачења 
Правилник о условима за средства и опрему личне заштите на раду приликом коришћења извора нејонизујућих зрачења
Правилник о ближим условима за добијање дозволе за управљање складиштем радиоактивног отпада 
Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима 
Правилник о границама радиоактивне контаминације животне средине и начину спровођења деконтаминације 
Правилник о интервентним и изведеним интервентним нивоима и мерама за заштиту становништва, домаћих животиња и пољопривреде (ветеринарство, биљна производња и водопривреда) у ванредном догађај
Правилник о нацину примене извора јонизујућих зрачења у медицини 
Правилник о начину сакупљања чувања обраде и складиштења радиоактивног отпада 
Правилник о условима које морају испуњавати правна лица за вршење деконтаминације 
Правилник о условима које морају испуњавати правна лица за вршење систематског испитивања садржаја радионуклида у животној средини
Правилник о условима за промет и коришћење радиоактивних материјала рендген-апарата и других уређаја који производе јонизујућа зрачења
Правилник о начину стручног оспособљавања професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мјера заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о ближим условима за обављање стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о начину провјере и/или испитивања уређаја који емитују ултразвук и оптичко зрачење
Правилник о начину обиљежавања и захтјевима за сигурно коришћење уређаја који емитују оптичко зрачење
Правилник о врстама уређаја који емитују ултразвук и оптичко зрачење за које се издаје дозвола за коришћење
Правилник о начину означавања и изгледу ознаке извора нејонизујућих зрачења
Правилник о начину првих и периодичних мјерења нивоа електромагнетних поља
Правилник о врстама извора ЕМ поља за које се прибавља дозвола.пдф
Правилник о врстама затецених знацајних извора нејонизујућих зрацења за које се израдјује Студија.пдф
Правилник о границама излагања електромагнетним пољима
Правилник о ближем садржају акционог програма о спровођењу мјера заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о ближем садржају процјене ризика.пдф
Правилник о ближим условима у погледу опреме за обављање послова метеоролошке и хидролошке дјелатности и начину рада метеоролошких и хидролошких станица
Правилник о начину издавања, одржавања и употребе службених навигацијских карата
Правилник о садржају јединствене базе података о стању времена, климе и вода
Правилник о садржају и начину достављања извјештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења
Правилник о начину вођења евиденције о изворима нејонизујућих зрачења
Правилник о начину одредјивања и границама највећег допуштеног нивоа излагања оптичком зрачењу
Правилник о утврђивању листе супстанци које изазивају високу забринутост 
Правилник о измјени правилника о утврђивању листе супстанци које изазивају високу забринутост
Правилник о утврђивању листе површински активних супстанци које се могу користити у детергенту
Правилник о садржају безбједносног листа за хемикалије
Правилник о поступаку претходног обавјештавања и поступку давања сагласности на основу претходног обавјештења за извоз хемикалија
Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама и издатим дозволама за обављање дјелатности промета опасних хемикалија
Правилник о нацину израде и садрзају извјестаја о безбједности хемикалије
Правилник о критеријумима за идентификацију супстанце као перзистентне, биоакумулативне и токсичне и веома перзистентне и веома биоакумулативне супстанце
Правилник о критеријумима и начину класификације, паковања и означавања хемикалија и одређеног производа у класе опасности
Правилник о ближим условима за складиштење, мјерама за безбједно чување, односно коришћење опасних хемикалија
Правилник о ближем садржају досијеа и регистра хемикалија
Правилник о измјени правилника о ближем садржају досијеа и регистра хемикалија
Правилник о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину
Правилник о измјени правилника о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину
Листа класификованих супстанци
Правилник о начину и поступку мјерења емисија из стационарних извора
Правилник о садрзају годисње информације о квалитету ваздуха
Правилник о нацину и условима працења квалитета ваздуха
Правилник о ближим условима које треба да испуњава правно лице за обављање хидрографског премјера

 

 

 

 

ОДЛУКЕ 

Одлука о евиденцијама о изворима јонизујућих зрацења и о озрачености становништва пацијената и лица која су при раду изложена дејству јонизујућих зрачења 
Одлука о начину и условима систематског испитивања присуства радионуклида у животној средини у околини нуклеарног објекта 
Одлука о систематском испитивању садржаја радионуклида у животној средини 
Одлука о стручној спреми и здравственим условима лица која раде са изворима јонизујућих зрачења 
Одлука о условима које морају испуњавати лица која раде на пословима и задацима управљања производним процесом у нуклеарном објекту и на пословима и задацима надзора над тим процесом 
Одлука о условима које морају испуњавати правна лица за вршење мерења ради процене степена изложености јонизујућим зрачењима лица која раде са изворима зрачења пацијената и становништва 
Одлука о условима за локацију изградњу пробни рад пуштање у рад коришћење и трајан престанак рада нуклеарног објекта
Одлука о условима за промет и коришћење нуклеарних материјала и начину вођења евиденције о нуклеарним материјалима по зонама материјалних биланса
Одлука о висини и начину плаћања накнада за коришћење података из навигацијских карата, публикација и хидрографске базе
Одлука о измјенама Програма усклађивања привредних грана са Законом о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине
Програм усклађивања појединих привредних грана са Законом о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине