Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Datum objave: 17.07.2018 10:47 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Zakoni

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata
Law on Spatial Planning and Construction of Structures
Zakon o građevinskim proizvodima
Law on construction products

 

Uredbe

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova za građevinske proizvode
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Javnom preduzecu za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzecu za nacionalne parkove Crne Gore
Uredba o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
Uredba o visini naknada za izdavanje urbanisticko-tehnickih i tehnickih uslova

 

Pravlinici

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta
Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za čelične konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zidane konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za drvene konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za dimnjake u objektima
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za betonske konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije
Pravilnik o nacinu vrsenja revizije glavnog projekta
Pravilnik o nacinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku gradjenja i upotrebe
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja centralnog registra građenja
Pravilnik o sadržini obrasca evidencije o izvršenom nadzoru i preduzetim mjerama urbanističko-građevinskog inspektora
Pravilnik o nacinu i postupku izdavanja mirovanja licence i nacinu vodjenja registara licenci
Pravilnik o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata
Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata
Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada
Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima
Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije
Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda
Pravilnik o zvučnoj zaštiti zgrada

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o građevinskim proizvodima
Pravilnik o klasifikaciji građevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije i otpornosti na požar
Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenta o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu izrade dokumenta o ocjeni građevinskog proizvoda i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o ocjeni
Pravilnik o građevinskim proizvodima
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda
Pravilnik o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode
Pravilnik o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

Obrasci u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017)

Obrasci zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata:
1. zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova - Obrazac 1;
2. zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova - Obrazac 2;
3. zahtjev za davanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekte - Obrazac 3;
4. prijava za radove adaptacije – Obrazac 4;
5. prijava građenja - Obrazac 5;
6. izjava revidenta da se na osnovu glavnog projekta može graditi – Obrazac 6.

Obrazac u skladu sa Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
1. Obrazac UTU

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 079/17 od 29.11.2017)
1. Zahtjev za izdavanje licence za ovlascenog inzenjera - OBRAZAC 1
2. Zahtjev za izdavanje licence za revizora - OBRAZAC 2
3. Zahtjev za izdavanje licence za projektanta i izvodjaca radova - OBRAZAC 3
4. Zahtjev za izdavanje licence revidenta i stručnog nadzora - OBRAZAC 4

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018)
1. Zahtjev za izdavanje mišljenja, saglasnosti ili drugih dokaza u postupku revizije tehničke dokumentacije – Obrazac 1
2. Naslovna strana izvještaja o reviziji – Obrazac 2

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije
Obrazac 1 - opšti podaci o objektu.docx
Obrazac 2 - spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije.docx
Obrazac 3 - izjava odgovornog inženjera.docx
Obrazac 4 - izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije.docx
Obrazac 5 - podaci za statistiku.docx
Obrazac 6 - zaglavlje grafičkog priloga.docx

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata
Obrazac br. 1 - naslovna strana izvještaja stručnog nadzora


Obrasci u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata Obrasci koji se koriste u postupcima izgradnje objakata:

1. zahtjev za izdavanje građevinske dozvole – Obrazac 2
2. zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora – Obrazac 4
3. prijava početka pripremnih radova – Obrazac 6
4. prijava početka građenja objekta – Obrazac 7
5. obavještenje o početku izvođenja radova – Obrazac 8–1
6. Obavještenje o nedostacima u glavnom projektu – Obrazac 8–2
7. Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu zbog nepredviđenih okolnosti – Obrazac 8–3
8. Obavještenje o nailasku na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. – Obrazac 8–4
9. zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad – Obrazac 9
10. zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole – Obrazac 10
11. obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta – Obrazac 11
12. zahtjev za uklanjanje dotrajalog objekta (član 142) – Obrazac 13
13. zahtjev za uklanjanje objekta na zahtjev vlasnika (član 143) – Obrazac 14

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda
Obrazac 1 - izjava izvođača radova
Obrazac 2 - izjava nadzornog inženjera
Obrazac 3 - izjava vodećeg projektanta

 

Obrazci u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima

Obrazac izjave o svojstvima za gradjevinske proizvode