Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Datum objave: 06.04.2017 10:40 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Zakoni

Zakon o građevinskim proizvodima
Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata
Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata - Engleska verzija

 

Uredbe

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
Ureda o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore

 

Pravlinici

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata
Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci
Pravilnik o uslovima i načinu ovjeravanja i ponistavanja ovjere licence stranog lica
Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata
Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata
Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije
Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada
Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta
Pravilnik o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli
Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima
Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije
Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda
Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja Registra tehničke dokumentacije i izvještaja o reviziji
Pravilnik o zvučnoj zaštiti zgrada
Pravilnik za aluminijumske konstrukcije
Pravilnik za zidane konstrukcije
Pravilnik za drvene konstrukcije
Pravilnik za čelične konstrukcije
Pravilnik za betonske konstrukcije
Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u objektima

 

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o građevinskim proizvodima

Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenta o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu izrade dokumenta o ocjeni građevinskog proizvoda i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o ocjeni
Pravilnik o građevinskim proizvodima
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda
Pravilnik o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode
Pravilnik o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

 

Uputstva

Stručno uputstvo u dijelu primjene člana 62a
Stručno uputstvo u dijelu primjene člana 93

 

Obrasci

Obrasci koji se koriste u postupcima izgradnje objekata
1) zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova (član 62 a) - Obrazac 1
2) zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (član 92) - Obrazac 2
3) zahtjev za izdavanje građevinske dozvole do privođenja namjeni (član 95) - Obrazac 3
4) zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora (član 98) - Obrazac 4
5) prijava za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom (član 103) - Obrazac 5
6) prijava početka pripremnih radova (član 104) - Obrazac 6
7) prijava početka građenja objekta (član 105) - Obrazac 7
8) obavještenje o početku izvođenja radova (član 111) - Obrazac 8
9) zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad (član 119) - Obrazac 9
10) zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole (član 120) - Obrazac 10
11) obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta (član 128) - Obrazac 11
12) zahtjev za izdavanje licence (član 134) - Obrazac 12
13) zahtjev za uklanjanje dotrajalog objekta (član 142) - Obrazac 13
14) zahtjev za uklanjanje objekta na zahtjev vlasnika (član 143) - Obrazac 14

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije
1. obrazac čl.12 tačka 1. - naslovna strana
1a. obrazac čl.12 tačka 1. - naslovna strana
2. obrazac čl.12 tačka 8. - podaci o projektantima
3. obrazac cl.12 tacka 11. - o usaglasenosti odgovorni projektant.docx
4. obrazac čl.12 tačka 12. - obrazac o medjusobnoj usaglasenosti tehnicke dokumentacije
5. obrazac čl.12 tačka 13. - uskladjenost sa idejnim projektom
6. obrazac - statistika
7. obrazac čl.16 - zaglavlje graficka dokumentacija

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta
obrazac 1 - naslovna strana
obrazac 2 - čl. 8 tacka 9 - Izjava vrsioca revizije
obrazac 3 - stambilj

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda
Obrazac 1 - izjava izvođača radova
Obrazac 2 - izjava nadzornog inženjera
Obrazac 3 - izjava vodećeg projektanta