Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области грађевинарства

Датум објаве: 17.07.2018 10:47 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Закони

Закон о планирању простора и изградњи објеката
Лаw он Спатиал Планнинг анд Цонструцтион оф Струцтурес
Закон о грађевинским производима
Лаw он цонструцтион продуцтс

 

Уредбе

Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова за грађевинске производе
Уредба о повјеравању дијела послова Министарства одрзивог развоја и туризма Јавном предузецу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузецу за националне паркове Црне Горе
Уредба о минималној суми осигурања од професионалне одговорности у области изградње објеката
Уредба о повјеравању дијела послова Министарства одрзивог развоја и туризма јединицама локалне самоуправе
Уредба о висини накнада за издавање урбанистицко-техницких и техницких услова

 

Правлиници

Правилници донешени на основу Закона о планирању простора и изградњи објеката
Правилник о начину израде и садржини техничке документације за грађење објекта
Правилник о начину вршења стручног надзора над грађењем објеката
Правилник о техничким захтјевима за спрегнуте конструкције од челика и бетона
Правилник о техницким захтјевима за челичне конструкције
Правилник о техницким захтјевима за зидане конструкције
Правилник о техницким захтјевима за дрвене конструкције
Правилник о техницким захтјевима за димњаке у објектима
Правилник о техницким захтјевима за бетонске конструкције
Правилник о техницким захтјевима за алуминијумске конструкције
Правилник о нацину врсења ревизије главног пројекта
Правилник о нацину и поступку осматрања тла и објекта у току градјења и употребе
Правилник о ближем садржају и начину вођења централног регистра грађења
Правилник о садржини обрасца евиденције о извршеном надзору и предузетим мјерама урбанистичко-грађевинског инспектора
Правилник о нацину и поступку издавања мировања лиценце и нацину водјења регистара лиценци
Правилник о обрасцима захтјева за обављање дјелатности у области изградње објеката
Правилник о облику и изгледу табле за грађење објеката
Правилник о обрасцима захтјева пријава и изјава у поступку изградње објеката
Правилник о обрасцу за издавање урбанистичко-техничких услова

Правилници донешени на основу Закона о уређењу простора и изградњи објеката
Правилник о начину обрачуна површине и запремине објеката
Правилник о близим условима и нацину прилагодјавања објекта за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о садржају елабората енергетске ефикасности зграда
Правилник о садржају елабората о припремним радовима
Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора
Правилник о начину вођења и садржини грађевинског дневника, грађевинске књиге и књиге инспекције
Правилник о начину вршења техничког прегледа
Правилник о звучној заштити зграда

Правилници донешени на основу Закона о грађевинским производима
Правилник о класификацији грађевинских производа у односу на њихове реакције и отпорности на пожар
Правилник о облику и садржају документа о техничкој оцјени и начину вођења евиденције издатих докумената о техничкој оцјени грађевинског производа
Правилник о начину означавања грађевинског производа
Правилник о начину израде документа о оцјени грађевинског производа и садржају и начину вођења евиденције издатих докумената о оцјени
Правилник о грађевинским производима
Правилник о ближим условима за издавање и укидање именовања тијела за оцјену и провјеру и садржају и начину вођења евиденције издатих и укинутих именовања за вршење оцјене и провјере постојаности својстава грађевинског производа
Правилник о ближим условима за именовање и укидање именовања правног лица за техничку оцјену и издавање документа о оцјени за грађевинске производе
Правилник о садржају система оцјене грађевинског производа
Правилник о изгледу и садржају изјаве о својствима грађевинског производа

Обрасци у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017)

Обрасци захтјева, пријава и изјава у поступку изградње објеката:
1. захтјев за издавање урбанистичко техничких услова - Образац 1;
2. захтјев за измјену односно допуну техничких услова - Образац 2;
3. захтјев за давање сагласности главног градског архитекте - Образац 3;
4. пријава за радове адаптације – Образац 4;
5. пријава грађења - Образац 5;
6. изјава ревидента да се на основу главног пројекта може градити – Образац 6.

Образац у складу са Правилник о обрасцу за издавање урбанистичко-техничких услова
1. Образац УТУ

Обрасци у складу са Правилником о обрасцима захтјева за обављање дјелатности у области изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 079/17 од 29.11.2017)
1. Захтјев за издавање лиценце за овласценог инзењера - ОБРАЗАЦ 1
2. Захтјев за издавање лиценце за ревизора - ОБРАЗАЦ 2
3. Захтјев за издавање лиценце за пројектанта и изводјаца радова - ОБРАЗАЦ 3
4. Захтјев за издавање лиценце ревидента и стручног надзора - ОБРАЗАЦ 4

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења ревизије главног пројекта ("Службени лист Црне Горе", бр. 018/18 од 23.03.2018)
1. Захтјев за издавање мишљења, сагласности или других доказа у поступку ревизије техничке документације – Образац 1
2. Насловна страна извјештаја о ревизији – Образац 2

Обрасци у складу са Правилником о начину израде и садржини техничке документације
Образац 1 - општи подаци о објекту.доцx
Образац 2 - списак одговорних овлашћених инжењера за поједине дјелове техничке документације.доцx
Образац 3 - изјава одговорног инжењера.доцx
Образац 4 - изјава о међусобној усаглашености свих дјелова техничке документације.доцx
Образац 5 - подаци за статистику.доцx
Образац 6 - заглавље графичког прилога.доцx

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења стручног надзора над грађењем објеката
Образац бр. 1 - насловна страна извјештаја стручног надзора


Обрасци у складу са Законом о уређењу простора и изградњи објеката Обрасци који се користе у поступцима изградње објаката:

1. захтјев за издавање грађевинске дозволе – Образац 2
2. захтјев за измјену грађевинске дозволе на новог инвеститора – Образац 4
3. пријава почетка припремних радова – Образац 6
4. пријава почетка грађења објекта – Образац 7
5. обавјештење о почетку извођења радова – Образац 8–1
6. Обавјештење о недостацима у главном пројекту – Образац 8–2
7. Обавјештење о немогућности извођења радова по ревидованом главном пројекту због непредвиђених околности – Образац 8–3
8. Обавјештење о наиласку на археолошка налазишта, фосиле, активна клизишта, подземне воде и сл. – Образац 8–4
9. захтјев за издавање рјешења за пробни рад – Образац 9
10. захтјев за издавање употребне дозволе – Образац 10
11. обавјештење о посебним обавезама инвеститора у вези осматрања понашања тла и објекта – Образац 11
12. захтјев за уклањање дотрајалог објекта (члан 142) – Образац 13
13. захтјев за уклањање објекта на захтјев власника (члан 143) – Образац 14

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења техничког прегледа
Образац 1 - изјава извођача радова
Образац 2 - изјава надзорног инжењера
Образац 3 - изјава водећег пројектанта

 

Образци у складу са Законом о грађевинским производима

Образац изјаве о својствима за градјевинске производе