Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti uređenja prostora

Datum objave: 10.01.2018 11:28 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Zakoni

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata
Low on Spatial Planning and Construction of Structures
Zakon o morskom dobru ("Službeni list RCG", broj 14/92)

 

 

Uredbe

Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata
Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema o prostoru ("Službeni list Crne Gore", broj 44/10)
Uredba o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 26/12)
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 32/13)
Uredba o proceduri izrade i donošenja planskog dokumenta po skraćenom postupku ("Službeni list Crne Gore", broj 40/13)

 Pravlinici

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

 

Pravilnik o blizem sadržaju i načinu vođenja registra planskih dokumenata
Pravilnik o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti
Pravilnik o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta
Pravilnik o obrascima zahtjeva za sprovođenje Plana generalne regulacije Crne Gore 
Pravilnik o nacinu i postupku izdavanja mirovanja licence i nacinu vodjenja registara licenci
Pravilnik o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata
Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

 

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

 

Odluke

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom("Službeni list RCG", broj 25/92)
Odluka o uslovima, vremenu korišćenja i visini naknade za korišćenje morskog dobra ("Službeni list RCG", broj 27/92)

 

Uputstva

Stručno upustvo za primjenu člana 218, u odnosu na konkurse 
Uputstvo o načinu vođenja evidencije u inspekcijskom nadzoru koji vrši inspekcija za urbanizam ("Službeni list Crne Gore", broj 15/10)
Uputstvo o načinu vođenja evidencije u inspekcijskom nadzoru koji vrši inspekcija zaštite prostora ("Službeni list Crne Gore", broj 15/10)