Manja slova Veća slova RSS
>

Marko Čanović na 78. sesiji UNECE Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem u Ženevi

Marko Čanović na 78. sesiji UNECE Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem u Ženevi
Datum objave: 09.11.2017 17:19 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović učestvuje na 78. sesiji UNECE Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem, koja se održava u Ženevi od 8. do 10. novembra. Sesija uključuje i segment na ministarskom nivou, a imajući u vidu da se obilježava 70 godina postojanja Komiteta, biće usvojena Ministarstka deklaracija Ženeve o održivom stanovanju i urbanom razvoju.

Čanović uzeo je aktivno učešće na sesiji i učesnicima predstavio aktivnosti Vlade Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turizma u pravcu unapređenja politike i strategije stanovanja. On je, između ostalog, istakao da Nacionalna stambena strategija za period 2011-2020. godine i Zakon o socijalnom stanovanju postavljaju osnovne strateške i institucionalne elemente sistema socijalnog stanovanja koji će se u narednim godinama razvijati na državnom i lokalnom nivou. Njima se utvrđuje obuhvat lica koji ostvaruju pravo na rešavanje stambenog pitanja na osnovu Zakona, kao i podjela nadležnosti između državnog i lokalnog nivoa.

Takođe, Čanović je naglasio da je jedna od obaveza Vlade da donese Program socijalnog stanovanja, kojim se utvrđuju ciljevi razvoja socijalnog stanovanja, te izvori i način obezbjeđivanja sredstava za njegovu realizaciju, način sprovođenja, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da donesu lokalne programe socijalnog stanovanja, koji su u skladu sa državnim programom koji donosi Vlada. Čanović je istakao da su rast standarda i dostupnosti stanovanja prioritet socijalnog razvoja Crne Gore.

Kroz Nacionalnu stambenu strategiju identifikovani su prioritetni strateški ciljevi, odnosno povećanje dostupnosti stambenog prostora domaćinstvima koja na tržištu ne mogu da riješe svoje stambene potrebe, podrška razvoju sektora rentiranja, kako javnog tako i privatnog, uz stvaranje uslova za potpunu pravnu sigurnost u ovom sektoru i unapređenje sistema upravljanja i održavanja stambenog fonda.

Govoreći o zakonskoj regulativi, odnosno o Zakonu o socijalnom stanovanju, Čanović je naglasio da je socijalno stanovanje stanovanje odgovarajućeg standarda koje se obezbjeđuje pojedincima ili domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješe pitanje stanovanja. Između ostalog, ovim Zakonom definisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u okviru grupe lica određenih programima, a bliži kriterijumi, u skladu sa programom socijalnog stanovanja, utvrđuju se propisom Vlade, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa lokalnim programom.

Kada je u pitanju socijalno stanovanje, Čanović je istakao i da Ministarstvo održivog razvoja i turizma trenutno radi na implementaciji i realizaciji treće faze Projekta 1000+. Ovaj projekat predstavlja nastavak „Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+“ koji je uspješno realizovan kroz dvije faze.

Na kraju izlaganja Čanović je govorio i o aktivnostima Ministarstva održivog razvoja i turizma u pravcu unapređenja zakonodavnog okvira u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata koje su okončane donošenjem novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ovim Zakonom je propisan i postupak legalizacije bespravnih objekata, pa je realizacija ovog značajnog projekta započeta.