Мања слова Већа слова РСС
>

Процедура за легализацију бесправних објеката

Процедура за легализацију бесправних објеката
Датум објаве: 06.07.2018 11:47 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Законом о измјенама и допунама Закона о планирању простора и изградњи објеката, који је усвојен у Скупштини Црне Горе 5. јула, између осталог се предвиђа да ће власници бесправних објеката до 15. јула моћи да предају захтјев за легализацију са доказом из Катастра да су предали елаборат премјера на овјеру. У том случају поступак се прекида до достављања потпуне документације, односно на рок до 90 дана.

С обзиром на чињеницу да је дошло до застоја у Катастру због великог броја захтјева за овјеру елабората и захтјева за упис објеката јер су грађани чекали последњи тренутак за пријаву, бесправним градитељима који ураде елаборат изведеног стања се омогућава да предају захтјев за легализацију у законом предвиђеном року, те накнадно доставе недостајућу документацију.

Одредбама Закона о управном поступку, прописано је поступање овлашћених лица у случају подношења непотпуног поднеска, а поступак легализације је управни поступак. У складу са чланом 60 наведеног закона, поднесак, у овом случају захтјев за легализацију који се предаје општинама, а који је у формалном смислу непотпун, не може се одбити уколико нису спроведене процесне радње. То подразумијева да је овлашћено лице дужно да обавијести подносиоца захтјева која документа треба да достави и одреди примјерен рок за допуну документације.

Сходно наведеним прописима, Министарство одрживог развоја и туризма још једном апелује на грађане да поднесу захтјев за легализацију до 15. јула, што је крајњи рок. Катастар ће примати елаборате на овјеру и захтјеве за упис објеката (лист непокретности) и након 15. јула, како би грађани могли да допуне тражену документацију.

Процедура за легализацију бесправних објеката

 

Рок и предуслови за подношење захтјева

 

Захтјев за легализацију бесправног објекта може се поднијети надлежном органу локалне управе најкасније до 15. јула 2018. године. Захтјев се подноси надлежном органу локалне управе – секретаријату у општини на чијој се територији налази објекат.

 

Рок за подношење захтјева за легализацију је преклузиван и односи се на све бесправно саграђене објекте. То значи да се не могу легализовати објекти за које није поднијет захтјев у предвиђеном року.

 

Предуслов за подношење захтјева за легализацију је да је објекат евидентиран у катастру непокретности. Упис објекта се врши на основу елабората премјера изведеног стања изграђеног објекта који израђује лиценцирана геодетска организација и који је овјерен од стране Катастра и захтјева за упис објекта сходно Закону о државном премјеру и катастру.

 

Елаборат који је овјерен од стране Катастра се подноси уз захтјев за легализацију надлежном органу локалне управе са изводом из листа непокретности, односно доказом да је објекат уписан у лист непокретности.

 

Ако је објекат већ уписан у катастар непокретности у стварним габаритима доставља се Елаборат овјерен од стране катастра и извод из катастра непокретности или друге одговарајуће евиденције непокретности. Списак лиценцираних геодетских организације које могу да врше ове послове налази се на веб сајту Управе за некретнине Црне Горе – www.некретнине.цо.ме.

 

Да би се објекат легализовао мора бити изграђен у складу са важећим планским документом донесеним до ступања на снагу Закона о планирању простора и изградњи објеката, планским документима донијетим до доношења Плана генералне регулације Црне Горе, у складу са овим Законом или у складу са Планом генералне регулације Црне Горе. Овај плански документ ће се донијети у року од три године од дана ступања на снагу Закона о планирању простора и изградњи објеката.

 

То значи да ће се у првој фази поступак водити за објекте који су изграђени у складу са нормативима важећих планских докумената, док ће се за објекте који нису уклопљени у важеће планове поступак прекинути до доношења плана генералне регулације.

 

Уколико је објекат изграђен на државном земљишту након подношења захтјева за легализацију подноси се захтјев за откуп земљишта на коме је изграђен бесправни објекат органу надлежном за располагање тим земљиштем. То може бити орган државне управе – Министарство финансија или орган локалне управе (општине) надлежан за имовину. Подносилац захтјева може бити упућен од стране органа локалне управе којем је захтјев поднио, којем органу да поднесе захтјев за откуп земљишта. И у овом случају се поступак легализације прекида до рјешавања имовинско правних односа на земљишту.

 

Поступак откупа земљишта спроводи се у складу са Законом о државној имовини непосредном погодбом. Након извршности акта којим се земљиште откупљује, поступак легализације се наставља.

 

Докази у поступку и техничка документација

 

Уколико је захтјев поднијет за објекат који је изграђен у складу са важећим планским документом и уколико су ријешени имовинско правни односи на земљишту, подносилац захтјева ће бити позван од стране надлежног органа да у року од 120 дана достави потребну документацију:

 

-      доказ о плаћању или уређењу плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта;

-      доказ о плаћању посебне накнаде на инвестиције за општине црногорског приморја;

-      пројекат изведеног стања за бесправне објекте нето површине преко 200м2 који израђује привредно друштво лиценцирано за израду техничке документације и изградњу објеката;

-      извјештај о позитивној ревизији пројекта изведеног стања бесправног објекта нето површине преко 200м2;

-      изјаву ревидента да је објекат изграђен у складу са ревидованим пројектом изведеног стања бесправног објекта нето површине преко 200м2;

-      анализу привредног друштва које је испитивало статичку и сеизмичку стабилност бесправног објекта нето површине до 500м2 у складу са прописом који је донијело Министарство и изјаву да је објекат стабилан и сигуран за употребу;

-      за објекте површине преко 500м2 - анализу привредног друштва које је испитивало статичку и сеизмичку стабилност бесправног објекта и изјаву ревидента да је објекат стабилан и сигуран за употребу.

-       

Начин провјере статичке и сеизмичке сигурности објеката утврђује се у зависности од површине, те се за објекте нето површине до 500 м2, ради на основу Правилника који је донијет, а за објекте нето површине преко 500м2, у складу са правилима и методама струке, што може подразумијевати рентгенско снимање објекта, керновање и сл.

 

За објекте основног становања може се умјесто провјере статичке и сеизмичке стабилности као доказ доставити изјава власника објекта, овјерена од стране овлашћеног лица-нотара, да је одговоран за штету причињену трећим лицима насталу употребом објекта. Ова чињеница ће се сходно закону уписати у лист непокретности ради упознавања трећих лица у случају прометовања са овим објектом.

 

Бесправним објектом основног становања сматра се објекат нето површине до 200м2, у којем станује власник бесправног објекта и чланови његовог породичног домаћинства, који имају пребивалиште у мјесту у којем је изграђен објекат, ако власник и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини други стамбени објекат на територији Црне Горе.

Трошкове израде техничке документације сносе власници бесправних објеката.

 

Обрасци, захтјеви и изјаве

 

Правилник са обрасцима можете преузети овдје захтјева и изјава у поступку легализације бесправних објеката, као и обрасце можете преузети овдје:

Правилник о обрасцима захтјева и изјава у поступку легализације бесправних објеката

 

Образац 1 - Захтјев за легализацију бесправног објекта

Образац 2 - Захтјев за легализацију дијела бесправног објекта

Образац 3 - Изјава привредног друштва које врши ревизију техничке документације -ревидента да је објекат изграђен у складу са ревидованим пројектом изведеног стања бесправног објекта

Образац 4 - Изјава привредног друштва које је лиценцирано за израду техничке документације, односно грађење објекта које је испитивало статичку и сеизмичку стабилност бесправног објекта нето површине до 500м2 да је објекат стабилан и сигуран за употребу 

Образац 5 - Изјава привредног друштва које је лиценцирано за израду техничке документације односно грађење објекта да је бесправни објекат нето површине преко 500м2 стабилан и сигуран за употребу 

Образац 6 - Овјерена изјава власника бесправног објекта, да је одговоран за штету причињену трећим лицима насталу употребом објекта 

Образац 7 - Захтјев за откуп земљишта

 

Рјешење о легализацији

 

На основу свих доказа доноси се рјешење о легализацији и та ће се чињеница уписати у катастар непокретности. Рјешење о легализацији обавезно садржи смјернице за усклађивање спољног изгледа објекта са смјерницама планског документа, или смјерницама главног градског архитекте, уколико исте нијесу предвиђене планским документом.

 

Сходно рјешењу, власник је дужан је да у року од три године, од дана извршности рјешења о легализацији, усклади спољни изглед бесправног објекта са захтјевима утврђеним смјерницама планског документа, односно смјерницама главног градског архитекте.

 

Након усклађивања објекта са овим смјерницама и утврђивања истих рјешењем главног градског архитекте, испуњавају се услови за брисање забиљежбе из катастра непокретности да је објекат изграђен без грађевинске дозволе.

 

Планска документа и ОРТО ФОТО

 

Важна одредба Закона о планирању простора и изградњи објеката је да само објекти које план препознаје могу бити легализовани. Они које план не препознаје не могу бити легализовани. Објекти који су саграђени мимо планске документације, а налазе се на коридорима путева, жељезничке пруге, заштићених зона, водоизворишта, зона далековода или ауто-пута  не могу бити легализовани.

 

За објекте који нијесу изграђени у складу са планом, а пријаве се за легализацију, поступак легализације ће се прекинути до доношења Плана генералне регулације. Уколико их тај план препозна, биће их могуће легализовати, а уколико не, ти објекти неће моћи да буду легализовани.

 

Орто фото снимање територије Црне Горе је на значајном дијелу територије завршено, што је један од предуслова за правилно спровођење процеса. Орто фото снимак између осталог, представља документациону основу за израду Плана генералне регулације. До сада су снимљене све општине Црногорског приморја, као и територије Главног града, општина Никшић и Даниловград и пријестонице Цетиње. Дакле, сви они који сада граде супротно прописаној процедури, неће моћи да легализују објекте, јер нису евдентирани на орто фото снимку, те самим тим неће бити у планском документу.

 

Важно је нагласити да сви власници бесправних објеката, без обзира на то да ли су објекти предвиђени планом, морају да поднесу захтјев за легализацију најкасније до 15. јула 2018. године.

 

У случају неподношења захтјева предвиђене су прекршајне санкције, плаћање накнаде за коришћење простора јединици локалне самоуправе, плаћање увећаног пореза за бесправни објекат и коначно уклањање објекта у складу са законом.

 

За све додатне информације можете позвати цалл центар радним данима од 9 до 17 х на број 19899.