Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - treći projekat

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - treći projekat
Datum objave: 11.06.2018 10:27 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za konsultantske usluge

Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta: “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - treći projekat

Vlada Crne Gore - Ministarstvo održivog razvoja i turizma implementira Projekat rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima - Projekat 1000+ stanova (u daljem tekstu: Projekat).

Ukupna vrijednost Projekta je 20 miliona eura, od kojih:
- 50% iznosa obezbjeđuje Država sredstvima zajma kod Banke za razvoj Savjeta Evrope,
- 50% iznosa obezbjeđuju komercijalne banke koje prijave učešće u Projektu.

Kako bi se građani detaljnije upoznali sa uslovima učešća u projektu, neophodno je sprovesti medijsku kampanju. Za te svrhe, “Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON) kao Jedinica za implementaciju projekta (u daljem tekstu "Klijent"), u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma, objavljuje javni poziv za konsultanta u skladu sa pravilima i procedurama koje odobrava Banka za razvoj Savjeta Evrope, a koji će biti odgovoran za uspostavljanje komunikacione strategije kao i razvoj, upravljanje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje aktivnosti u dijelu komunikacije sa ciljem promovisanja projekta.

Očekivani datum početka realizacije ugovora je jul 2018. godine.

Trajanje ugovora je 60 dana

Procijenjena vrijednost ugovora: 48.000,00 EUR (četrdeset osam hiljada eura) (uključujući PDV)

Kvalifikacioni kriterijumi (Napomena: kvalifikacioni kriterijumi i podnošenje dokaza su detaljno opisani u tenderskom dosijeu):

Ponuđač treba da ispuni sljedeće obavezne uslove i dostavi sledeća dokumenta:
 Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, a koju obavlja kao svoju glavnu ili pretežnu djelatnost;
 Sertifikat ili izjavu da je ovlašćen za obavljanje aktivnosti koje su predviđene tenderskom dokumentacijom;
 Dokaz da nije bankrotirao, i nije predmet bilo kakvog stečajnog postupka;
 Dokaz da je u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za podnošenje ponuda nije osuđivan za krivična djela niti mu je izrečena mjera zabrane daljeg obavljanja posla, a u vezi sa prekršajem;
 Dokaz da je ispunio svoje obaveze u vezi sa doprinosima i porezima za socijalno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj je osnovan.

Tehnički i profesionalni kapacitet ponuđača:
a) Ponuđač mora imati sledeće opšte iskustvo:
 Najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva u oblasti marketinga, oglašavanja, komunikacija i odnosa sa javnošću;
 Iskustvo u uspostavljavanju medijskih planova i kupovini medija (media buying) putem različitih komunikacionih kanala (TV spotova, radio spotova, bilborda itd.).
 Iskustvo u radu s vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama i institucijama će se smatrati prednošću.
b) Ponuđač mora imati sledeće posebno iskustvo:
 Iskustvo u sprovođenju najmanje 2 (dvije) marketinške kampanje, od čega je barem 1 (jedna) realizovana u posljednje 3 (tri) godine prije roka za podnošenje ponude;
 Iskustvo u razvoju i primjeni vizuelnog identiteta kroz izradu grafičkog i video materijala (video, letci, brošure, bilbordi, itd.) u najmanje 2 (dvije) medijske kampanje, od čega je barem 1 (jedna) realizovana u posljednje 3 (tri) godine prije roka za podnošenje ponude.
Ponuđač mora da bude registrovana firma ili fizičko lice pravno sposobno da obavi navedene poslove. U trenutku potpisivanja ugovora konsultant mora biti akreditovan (ovlašćen) i registrovan u skladu sa relevantnim zakonima Crne Gore.

Kriterijumi za dodjelu Ugovora:
Klijent će dodijeliti ugovor ponuđaču čija ponuda je osvojila najveći broj poena primjenom metode bazirane na kvalitetu i cijeni, ukoliko je utvrđeno da ponuđač ima potrebne kvalifikacije za izvršenje ugovora.
Kriterijum za dodelu je uspostavljen na osnovu odnosa tehničkog kvaliteta ponude (procijenjene od strane Klijenta kao tehnički prihvatljive) i cijene u odnosu 70/30.

Ponuđači mogu da dostave svoje ponude koristeći odrednice definisane u Uputstvu konsultantima u tenderskom dosijeu. Sva prateća dokumentacija može biti dostavljena na crnogorskom jeziku.

Zainteresovani ponuđači mogu da dobiju dodatne informacije o tenderskoj proceduri na adresi:
“Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON)
Gdin Dragutin Sekulović
Vuka Karadžića 11, I sprat
81000 Podgorica
Montenegro
Telefon: +382 (0) 20 201-545
Fax: +382 (0) 20 246-024
E-mail: office@procon.me

Kompletni tenderski dosije (uputstva za preuzimanje elektronske verzije tenderske dokumentacije će biti dostupna) može se kupiti nakon podnošenja zahtjeva na gore navedenu adresu i po prijemu odgovarajućeg dokaza o uplati bespovratne nadoknade u iznosu od 70,00 eura na žiro račun kod Crnogorske komercijalne banke: 510-23425-90.

Sve ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama na kojima je navedeno “Implementation of Communication strategy under the Project “Housing Mortgage Scheme for low income Persons” (1000+ Housing) - 3rd project” - Ref. No: 02-62/18-03/”Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima” (projekat 1000+) - treći projekat“ - Ref. Br. 02-62/18-03, ne kasnije od 2. jula 2018. godine u 12:00 časova (Centralno evropsko vrijeme - vrijeme u Podgorici) na adresu:
“Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON)
Vuka Karadžića 11, I sprat
81000 Podgorica
Crna Gora

Ponude će se otvarati 2. jula 2018. godine u 12:30 časova u prostorijama “Project-Consulting” d.o.o. - Podgorica (PROCON), u prisustvu predstavnika ponuđača koji odluče prisustvovati.