Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog lica za kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore“, broj 38/19)

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog lica za kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore“, broj 38/19)
Datum objave: 20.09.2019 09:28 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list Crne Gore“, broj 53/11 i 33/14) Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog lica za kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore“, broj 38/19)

I Uslovi za učešće:

Kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi može da vrši ovlašćeni preduzetnik ili privredno društvo.

Lice iz stava 1 ovog poglavlja treba da ispunjava sljedeće uslove:

1) da je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata;

2) da posjeduje sertifikat o akreditaciji po standardu MEST EN 17020 izdat od Akreditacionog tijela Crne Gore i koji održava minimum 5 godina u kontinuitetu;

3) da je nezavisan od proizvođača proizvoda koje kontroliše, poslovnih ili profesionalnih udruženja koja predstavljaju lica uključena u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdijevanja, sklapanja, kontrole novih liftova ili bezbjednosnih komponenti istog tipa čiju usaglašenost ocjenjuje u upotrebi;

4) da njegovi organi, članovi odbora direktora i zaposleni, nijesu direktno uključeno u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, instaliranja, korišćenja ili održavanja predmetnih liftova ili bezbjednosnih komponenti za liftove, niti da budu zastupnici bilo koje strane uključene u te aktivnosti, niti smiju da sprovode aktivnosti koje bi mogle da utiču na njihovo prosuđivanje i integritet u vezi sa poslovima kontrole za koju su ovlašćena;

5) da obezbjeđuje da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju povjerljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju kontrole liftova;

6) da posjeduje osiguranje od odgovornosti za štetu i osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu licima i imovini koja može da nastane u vezi sa obavljanjem kontrole bezbjednosti lifta u upotrebi, čija minimalna suma osiguranja iznosi 30.000€ na godišnjem nivou;

7) da ima najmanje jednog zaposlenog:
- diplomiranog inženjera elektrotehnike ili mašinskog inženjera sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima kontrole, ispitivanja ili ugradnje liftova; i
- elektrotehničara ili mašinskog tehničara sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima kontrole, ispitivanja ili ugradnje liftova.
Ponuda, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog poglavlja obavezno sadrži i: tačan naziv i adresu ponuđača, sjedište, JMBG/PIB, šifru djelatnosti i žiro račun banke preko koje posluje ponuđač.
Ispunjenost uslova iz stava 2 tač. 3, 4 i 5 ovog poglavlja dokazuje se dostavljanjem ovjerene izjave ovlašćenog lica privrednog društva, organa privrednog društva, članova odbora direktora i zaposlenih u privrednom društvu.
Dokaz iz tačke 6 stava 2 ovog poglavlja može se dostaviti nakon postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za vršenje kontrole bezbjednosti, prije donošenja rješenja o ovlašćivanju, u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva Ministarstva održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu Ministarstvo).

II Rok za dostavljanje ponuda

Javni poziv je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

III Način podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom Javni poziv – ne otvaraj, putem pošte ili na arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica.

IV Ovlašćivanje i obaveze ovlašćenih lica

Ministarstvo razmatra ponude, utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje kontrole bezbjednosti liftova u upotrebi ponuđača u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi (u daljem tekstu: Pravilnik) i donosi rješenje o ovlašćivanju lica koje ispunjava uslove za vršenje kontrole bezbjednosti liftova u upotrebi. Rješenje o ovlašćivanju se izdaje na period od četiri godine.

Ovlašćeno lice dužno je da kontinuirano ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom. Dokaz da ovlašćeno lice kontinuirano ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom predstavlja potvrda o redovnom ili vanrednom nadzoru iz postupka akreditacije.

Ovlašćeno lice je dužno da na zahtjev Ministarstva, dostavi izvještaj o izvršenoj kontroli bezbjednosti liftova u upotrebi, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Ministarstvo će ukinuti rješenje o ovlašćivanju ako ovlašćeno lice:

1) prestane da ispunjava propisane zahtjeve;

2) ne dostavi izvještaj o izvršenoj kontroli bezbjednosti liftova u upotrebi;

3) postupa suprotno zahtjevu nezavisnosti i nepristrasnosti u postupku kontrole.


Kontakt osoba:
Radmila Lainović, rukovoditeljka Direkcije za stanovanje
Tel: 020 446 385
email: radmila.lainovic@mrt.gov.me