Manja slova Veća slova RSS
>

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za  finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Datum objave: 28.10.2019 13:19 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Javnog poziva za finansiranje Programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, objavljenog 8.8.2019. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministar održivog razvoja i turizma donosi:

O D L U K U
o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Ovom Odlukom vrši se raspodjela finansijskih sredstava za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 24.867,00€, planiranih budžetom Vlade Crne Gore

Programi koji će biti finansirani su:


1. „Selektuj i profitiraj” – NVO “Sjeverna zemlja” Berane, u iznosu od 4.067,00€;

2. „Smanjimo zagađenje životne sredine kroz pravilno odlaganje otpada u Pljevljima I Rožajama” – NVO „ Da zaživi selo” Pljevlja, u iznosu od 3.750,00€;

3. „Naš otpad, naša odgovornost u našoj lokalnoj zajednici” – NVO „Euromost“ Bijelo Polje, u iznosu od 4.145,00€;

4. Odvajajmo otpad zajedno – NVO „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja” Podgorica, Program, u iznosu od 3.895,00€;

5. „I ja razvrstavam otpad” – NVO „Razvojni centar” Bijelo Polje, u iznosu od 3.950,00€;

6. „Naučimo našu djecu eko-kulturi stanovanja” – NVO „Siguran put” Podgorica, u iznosu od 2.065,00€;

7. „Bacimo otpad na pravo mjesto” – NVO “Bonum” Pljevlja, u iznosu od 2.995,00€.

OBRAZLOŽENJE


Javni poziv za dostavljanje prijava za finansiranje Programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada objavljen je dana 8.8.2019. godine u dnevnom listu „Pobjeda“ i na portalu Ministarstva odživog razvoja i turizma, kojim je definisana dokumentacija za dostavljanje prijava.

Rješenjem broj 113-99/16 od 25.9.2019. godine, formirana je Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po Javnom konkursu br. 113-99/14 od 7.8.2019.godine za programe za finansiranje Programa suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje popisa neuređenih i programe za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

U roku za dostavljanje prijava, datom u pozivu, zainteresovane nevladine organizacije (NVO) dostavile su prijave sa odgovarajućom dokumentacijom.

Na Javni poziv prijave su u predviđenom roku dostavile sljedeće NVO:

rb NVO Sjedište Naziv programa
1. Euromost  Bijelo Polje Naš otpad, naša odgovornost u našoj lokalnoj zajednici
2. Klasterska inicijativa Kolašin Recikliraj i ti!
3. Sjeverna zemlja Berane Selektuj i profitiraj!
4. Bjelopoljski resursni centar Bijelo Polje Primarna selekcija – put ka rješenju problema sa otpadom
5. Centar ekoloških inicijativa Berane Edukacija o odvojenom odlaganju otpada
6.  Parkovi Dinarida Mreža zaštićenih područja Podgorica Odvajamo otpad zajedno
7. Bonum Pljevlja Bacimo otpad na pravo mjesto
8. Razvojni centar Bijelo Polje I ja razvrstavam otpad
9. Siguran put Podgorica Naučimo našu djecu eko-kulturi stanovanja
10. Ronilaćki klub Tim ajkula Bijelo Polje Kompostiranje u službi zaštite životne sredine
11. Da zaživi selo Pljevlja Smanjimo zagađenje životne sredine kroz pravilno odlaganje komunalnog otpada u Pljevljima i Rožajama
12. Zelena dolina Potkrajci Pljevlja Iskoristimo otpad kao resurs
13. NVO Informativni centar Pljevlja U susret odvojenom sakupljanju otpada na području Opštine Pljevlja

 
U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama, Komisija je izvršila sljedeće:

1. Pregled prijava u odnosu na propisane uslove javnog poziva

Neblagovremeno pristiglih prijava nije bilo.

Lista nevladinih organizacija i nedostaci u prijavama na javni konkurs objavljena je 16.9.2019. godine. Tražene korekcije su izvršene u predviđenom roku.

Odbijena je prijava NVO Informativni centar Pljevlja jer u Statutu nema navedene ciljeve i djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije, kao oblast djelovanja.

Nakom postupka kompletiranja dokumentacije, prijave 12 nevladinih organizacija dostavljene su nezavisnim procjenjivačima na procjenu.

Nezavisni procjenjivači su utvrdili broj bodova po svim dostavljenim prijavama.

2. Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uslove Poziva:

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Komisija Ministarstva je izvršila procjenu kvaliteta i rangiranje odabranih projekata i utvrdila sljedeće:

1. „Selektuj i profitiraj”, NVO Sjeverna zemlja Berane, 4.067,00€, 77.5 poena;

2. „Smanjimo zagađenje životne sredine kroz pravilno odlaganje otpada u Pljevljima i Rožajama”, NVO Da zaživi selo Pljevlja, 3750,0€, 74 poena;

3. „Naš otpad, naša odgovornost u našoj lokalnoj zajednici”, NVO Euromost Berane, 4.145,00€, 72 poena;

4. „Odvajajmo otpad zajedno”, NVO Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Podgorica, 3.895,00€, 69 poena;

5. „I ja razvrstavam otpad”, NVO „Razvojni centar” Bijelo Polje, 3.950,00€, 65 poena,;

6. „Naučimo našu djecu EKO-KULTURI stanovanja” NVO Siguran put” Podgorica, 2.065,00€, 60 poena;

7. „Bacimo otpad na pravo mjesto”, NVO „Bonum „Pljevlja, 2.995,00€, 59.5 poena;

8. „Kompostiranje u službi zaštite životne sredine Ronilački klub „Tim ajkula“, NVO Bijelo Polje, 3.779,00€, 59 poena;

9. „Edukacija o odvojenom načinu odlaganja otpada”, NVO „Centar ekoloških inicijativa” Berane, 3.650,00€, 56.5 poena;

10. „Recikliraj i ti”, NVO „Klasterska inicijativa” Kolašin, 2.330,00€, 56.5 poena;

11. „Primarna slekecija – put ka rješenju problema sa otpadom”, NVO „Bjelopoljski resursni centar” Bijelo Polje, 4.340,00€, 54.5 poena.

Projekat „Iskoristimo otpad kao resurs“, NVO Zelena dolina Pokrajci iz Bijelog Polja, nije zadovoljio kvalitetom i ocijenjen je sa 46 bodova. Naime, u članu 32e stav 2 tačka 1, definisano je da se neće uzeti u obzir projekti, odnosno programi koji su bodovani brojem bodova koji je manji od 50% od ukupnog broja propisanih bodova.
Nevladine organizacije kojima su opredijeljena finansijska sredstva u skladu sa ovom Odlukom potpisaće ugovor sa Ministasrtvom održivog razvoja i turizma, kojima će se bliže definisati prava i obaveza ugovornih strana.

Odobrena sredstva u skladu sa ovom odlukom, nevladine organizacije su dužne da namjenski koriste za realizaciju programa na način naveden u dispozitivu ove odluke.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavljanja.