Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog lica za kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore“, broj 38/19)

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog lica za kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore“, broj 38/19)
Datum objave: 06.12.2019 10:24 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list Crne Gore“, broj 53/11 i 33/14) Ministarstvo održivog razvoja i turizma oglašava,

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za izbor ovlašćenog lica za kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi („Službeni list Crne Gore“, broj 38/19)

I Uslovi za učešće:

Kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi može da vrši ovlašćeni preduzetnik ili privredno društvo.

Lice iz stava 1 ovog poglavlja treba da ispunjava sljedeće uslove:

1) da je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata;
2) da posjeduje sertifikat o akreditaciji po standardu MEST EN 17020 izdat od Akreditacionog tijela Crne Gore i koji održava minimum 5 godina u kontinuitetu;
3) da je nezavisan od proizvođača proizvoda koje kontroliše, poslovnih ili profesionalnih udruženja koja predstavljaju lica uključena u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdijevanja, sklapanja, kontrole novih liftova ili bezbjednosnih komponenti istog tipa čiju usaglašenost ocjenjuje u upotrebi;
4) da njegovi organi, članovi odbora direktora i zaposleni, nijesu direktno uključeno u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, instaliranja, korišćenja ili održavanja predmetnih liftova ili bezbjednosnih komponenti za liftove, niti da budu zastupnici bilo koje strane uključene u te aktivnosti, niti smiju da sprovode aktivnosti koje bi mogle da utiču na njihovo prosuđivanje i integritet u vezi sa poslovima kontrole za koju su ovlašćena;
5) da obezbjeđuje da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju povjerljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju kontrole liftova;
6) da posjeduje osiguranje od odgovornosti za štetu i osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu licima i imovini koja može da nastane u vezi sa obavljanjem kontrole bezbjednosti lifta u upotrebi, čija minimalna suma osiguranja iznosi 30.000€ na godišnjem nivou;
7) da ima najmanje jednog zaposlenog:
- diplomiranog inženjera elektrotehnike ili mašinskog inženjera sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima kontrole, ispitivanja ili ugradnje liftova; i
- elektrotehničara ili mašinskog tehničara sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima kontrole, ispitivanja ili ugradnje liftova.

Ponuda, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog poglavlja obavezno sadrži i: tačan naziv i adresu ponuđača, sjedište, JMBG/PIB, šifru djelatnosti i žiro račun banke preko koje posluje ponuđač.

Ispunjenost uslova iz stava 2 tač. 3, 4 i 5 ovog poglavlja dokazuje se dostavljanjem ovjerene izjave ovlašćenog lica privrednog društva, organa privrednog društva, članova odbora direktora i zaposlenih u privrednom društvu.

Dokaz iz tačke 6 stava 2 ovog poglavlja može se dostaviti nakon postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za vršenje kontrole bezbjednosti, prije donošenja rješenja o ovlašćivanju, u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva Ministarstva održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu Ministarstvo).

II Rok za dostavljanje ponuda

Javni poziv je otvoren od 9. decembra 2019. godine do 9. decembra 2020. godine.

III Način podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom Javni poziv – ne otvaraj, putem pošte ili na arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica.

IV Ovlašćivanje i obaveze ovlašćenih lica

Ministarstvo razmatra ponude, utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje kontrole bezbjednosti liftova u upotrebi ponuđača u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi (u daljem tekstu: Pravilnik) i donosi rješenje o ovlašćivanju lica koje ispunjava uslove za vršenje kontrole bezbjednosti liftova u upotrebi. Rješenje o ovlašćivanju se izdaje na period od četiri godine.

Ovlašćeno lice dužno je da kontinuirano ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom. Dokaz da ovlašćeno lice kontinuirano ispunjava zahtjeve propisane Pravilnikom predstavlja potvrda o redovnom ili vanrednom nadzoru iz postupka akreditacije.

Ovlašćeno lice je dužno da na zahtjev Ministarstva, dostavi izvještaj o izvršenoj kontroli bezbjednosti liftova u upotrebi, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. Ministarstvo će ukinuti rješenje o ovlašćivanju ako ovlašćeno lice: 1) prestane da ispunjava propisane zahtjeve; 2) ne dostavi izvještaj o izvršenoj kontroli bezbjednosti liftova u upotrebi; 3) postupa suprotno zahtjevu nezavisnosti i nepristrasnosti u postupku kontrole.


Kontakt osoba:
Radmila Lainović, rukovoditeljka Direkcije za stanovanje
Tel: 020 446 385
email: radmila.lainovic@mrt.gov.me