Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење: Влада одговорно учествује у рјешавању проблема загађења ваздуха

Саопштење: Влада одговорно учествује у рјешавању проблема загађења ваздуха
Датум објаве: 16.01.2020 17:27 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


С обзиром на прекорачења емисија загађујућих материја у ваздуху, која су присутна ових дана у одређеном броју црногорских градова, одржан је координациони састанак између представника Министарства одрживог развоја и туризма, Агенције за заштиту природе и животне средине, Завода за хидтрометеорологију и сеизмологију и Института за јавно здравље. На састанку је договорено појачано свакодневно информисање грађана о прогнозама стања квалитета ваздуха у зависности од метеоролошких услова, које ће садржати и препоруке грађанима, нарочито вулнерабилним групама, о начину понашања и прилагођавања животних и радних активности стању квалитета ваздуха.

С обзиром на комплексност проблема загађења ваздуха, неопходно је указати да у ситуацији као што је ова, када је узрок прекомјерног загађења садејство гријања домаћинстава, емисије из стационарних извора и неповољни временски услови, Влада са локалним самоуправама, привредом и грађанима одговорно учествује у рјешавању овог дугорочног проблема који захтијева дугорочну посвећеност свих како би се дошло до трајног рјешења.

Прекорачење дозвољених граница емисија загађујућих материја није нажалост новина, ни у Црној Гори ни у региону и Европи. Прекорачења се дешавају углавном током сезоне гријања и она су изражена у оним дјеловима Црне Горе који су под утицајем значајних метеоролошких ситуација које у појединим данима имају екстремне особине. Свједоци смо да је сами почетак календарске године увијек у знаку хладно-леденог времена са екстремно ниским температурама у појединим данима. Такође, дешавају се утицаји високог ваздушног притиска са појавом мразних температура. Учестале су температурне инверзије са потпуним изостанком провјетравања у тим данима. Осим тога, коришћење колективних и индивидуалних ложишта, те утицај сабраћаја и повећана употреба возила на квалитет ваздуха, спаљивање отпада и слично такође доприноси кумулативно негативном утицају на квалитет ваздуха било гдје. Такво метеоролошко стање у великој мјери смањује жељене ефекте бројних административних и техничких мјера које надлежни органи у континуитету спроводе.

Смањење загађења ваздуха је дугорочан процес о чему свједочи и чињеница да се 17 од 28 држава чланица ЕУ и након дугогодишњег чланства сусријеће са овим проблемом. Према посљедњем извјештају Европске агенције за заштиту животне средине из 2019. године о квалитету ваздуха у Европи, концентрације суспендованих честица ПМ10 прелазиле су граничне вриједности у великом дијелу Европе. Уколико би се на примјер узеле строже вриједности које препоручује Свјетска здравствена организација, а чије се увођење планира у ЕУ, прекорачења постоје у свим државама чланицама ЕУ, осим Естоније, Финске и Ирске.

С тим у вези у оквиру преговора у Поглављу 27., већ смо у првој години преговора током 2019. указали Европској комисији на то како намјеравамо да ријешимој овај комплексан проблем, у којим роковима и процијенили потребна финансијска средства за његово превазилажење. Надамо се да ћемо управо уз помоћ европских колега који се дуже вријеме од нас боре са проблемом загађеног ваздуха, уз провјерена искуства и препоруке о најбољој пракси која је за сада дала резултате, успјети да унаприједимо квалитет ваздуха у Црној Гори, што и јесте предмет преговора у Поглављу 27.

Овом приликом подсјећамо да је Влада током посљедњих неколико година успоставила стабилан стратешки оквир за управљање квалитетом ваздуха, кроз доношење Националне стартегије за чије спровођење је надлежан велики број институција (МОРиТ, Министарство економије, Министарство здравља, Министарство саобраћаја и поморства, Министарство пољопривреде и руралног развоја, АЗПЖС, ЗХМС, ЕПЦГ, КАП, Жељезара, локалне самоуправе, НВО и грађани). Додатно, донијета су и три плана квалитета ваздуха за Пљевља, Никшић и Подгорицу, на којима су заједнички радили МОРиТ, АЗПЖС и општине. Стратегија и Планови квалитета ваздуха спроводе се одговарајућом динамиком.

Адекватан стратешки и правни оквир пружа у Црној Гори основу за вршења потребних мјерења у сегментима животне средине и континуирано праћења стања животне средине, као и предузимање конкретних активности и планирање дугорочних активности које ће допринијети.

МОРиТ је током 2019., у складу с Директивом ЕУ и Законом о заштити ваздуха, извршило ревизију зона квалитета ваздуха у склопу ИПА пројекта ,,Јачање капацитета за управљање квалитетом ваздуха у Црној Гори”. Ревизија је заснована на подацима о квалитету ваздуха прикупљеним почев од 2009., уз примјену програма за моделирање квалитета ваздуха. Као резултат, територија Црне Горе је подијељена на три зоне квалитета ваздуха (сјеверну, централну и приморску) које су, у поређењу са претходним зонирањем, географски компактније и уједначеније у односу на квалитет ваздуха унутар зона. Такође, утврђен је нови распоред мјерних мјеста у оквиру мреже за праћење квалитета ваздуха утврђивањем најрепрезентативнијих локација за три нове мјерне станице (укупно од септембра 2019. постоји десет аутоматских станица) које су набављене кроз исти ИПА пројекат, као и за ре-лоцирање одређених постојећих станица.

Када је ријеч о Пљевљима, уважавајући чињеницу да се Општина Пљевља у вишедеценијском периоду суочава са загађеношћу ваздуха, током 2019. започета је ремедијација двије „црне“ еколошке тачке, јаловишта Градац и дијела депоније пепела и шљаке Маљевац, па ће до краја јуна 2020. износ од 11.196 милиона еура у цјелости бити уложен у ремедијацију ове двије локације. Другим ријечима, од средине ове године санирана подручја биће трансформисана у подручја безбједна за животну средину. Такође, у октобру 2019. општини Пљевља Влада је дала сагласност на Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине која је заснована на принципу „загађивач плаћа“, а чији ће обвезници плаћања бити правна лица која у општини Пљевља обављају активности у области производње енергије и екстрактивне индустрије. Приходи општине по основу ове накнаде треба годишње да износе 2.5-3 милиона еура, и да се намјенски користе за санацију посљедица експлоатације природних ресурса, али и за даљу заштиту животне средине.
Средствима из буџета наставља се субвенционисана набавка еколошки прихватљивијих горива за гријање домаћинстава (брикети и пелети), мјере енергетске ефикасности којима ће се смањти тражња за топлотном енергијом.

Са отпочињањем еколошка реконструкција ТЕ „Пљевља“ емисије сумпор-диоксида и оксида азота ће се уградњом система за десумпоризацију и денитрификацију смањити за 70-80 одсто, унаприједиће се електро-филтерско постројење, а обезбјеђењем топлотног извора за даљинско гријање Пљеваља и спровођењем пројекта топлификације, као трајног рјешења санације загађења ваздуха, знатно ће се ублажити доминантан негативни утицај гријања домаћинстава на квалитет ваздуха.

У Подгорици је фокус на смањењу утицаја саобраћаја на квалитет ваздуха, а за шта мјере спроводи Главни град, док су у општини Никшић кључне мјере енергетске ефикасности.